Geologi og jordbund

Området er præget af at være et morænelandskab med dødisrelief. Den fremherskende jordtype er lerblandet sandjord og sandblandet lerjord. Mod nordvest findes et område med lerjord.

Terræn

Området opleves som et bølget landskab med enkelte bakkepartier.

Vandelementer

Der er forholdsvis få vandelementer i området. I Undløse findes en tidligere lergrav og ellers findes kun enkelte små søer i området. Vandløbene er i vid udstræknig rørlagte eller reduceret til grøfter.