Forord

Holbæk Kommune har udarbejdet en landskabsplan efter landskabskaraktermetoden. Med planen er det hensigten at få skabt en samlet gennemgang af hele kommunens landskab og delt den op i ensartede områder. I alt er kommunen opdelt i 38 områder af forskellig størrelse. Hvert enkelt område er forskelligt fra naboområderne, enten naturgeografisk, hvor terræn, eller jordbund adskiller sig, eller kulturgeografisk, hvor dyrkningsforhold, bebyggelsestæthed eller lignende forhold adskiller områderne fra hinanden. I mange tilfælde er der forskelle i såvel de naturgeografiske som de kulturgeografiske forhold.

De enkelte områder fremgår af nedenstående kort, og man kan læse om de enkelte område ved at klikke på ”find på liste” i kolonnen ved siden af.

Ud over en beskrivelse af de enkelte områders natur- og kultirgeografiske forhold, er områdernes rumlige forhold vurderet, og markante helheder eller enkeltelementer beskrevet. Hvis mindre områder adskiller sig fra helheden på et eller flere punkter, så markeres dette. For hvert enkelt område er der sket en vurdering af områdets styrke, tilstand, sårbarhed og særlige landskabelige forhold, som så har ligget til grundlag for en endelig målsætning for området og en anbefaling af, hvad der kan ske, og hvad der ikke bør ske i området.

Landskabsplanen har dannet grundlag for anden planlægning i kommuneplanen, hvor landskabelige forhold har været væsentlige. Det drejer sig især omkring placering af tekniske anlæg, byudvikling, skovrejsning og tilsvarende forhold, som vil kunne påvirke landskabet. Landskabsplanen danner desuden grundlag for administrationen af det åbne land, så ny bebyggelse og anlæg bedst muligt kan placeres og udformes af hensyn til landskabet.

Det er tilstræbt ved udarbejdelsen af landskabsplanen ikke at begrænse muligheden i udnyttelsen af det åbne land, men udelukkende at anvise de områder, hvor nyanlæg bedst kan ske, og hvilke områder, som har så mange kvaliteter at de skal beskyttes i større eller mindre grad.

Links

Her kan du downloade en printvenlig version af landskabsplanen:

Landskbsplan_vedtaget.pdf (31.5 MB)

Find dit område

Du finder dit område ved at benytte fanen Find på liste. Her er en oversigt og et kort over alle landskabskarakterområderne.

> Find på liste

Spørgsmål

Har du spørgsmål til landskabsplanen kan du kontakte Vækst og bæredygtighed, Vækst og bæredygtighed, Plan og Åben Land på plan@holb.dk eller på tlf.: 7236 3630