Fra fælles til separat

Det er Holbæk Kommunes mål, at der i fremtiden vil blive separeret i fælleskloakerede områder. Dette vil normalt ske, når de nuværende ledningsnet er saneringsmodne.

Fors A/S udskifter det offentlige en-strengede fælleskloaksystem med et nyt to-strenget separatsystem og fører stik frem til hver enkelt grundgrænse.

Ejendomme og virksomheder beliggende i disse oplande, er herefter forpligtet til for egen regning at adskille regn- og spildevand i separate kloaksystemer på egen grund. Separeringen på egen grund skal foretages inden en given tidsfrist, der skriftligt oplyses af kommunen.

Viser det sig på et senere tidspunkt, at der er fejltilkoblinger eller at separering alligevel ikke er gennemført i et separeret kloakeret opland, er det grundejerens forpligtigelse for egen regning at adskille spildevand og regnvand og tilslutte dette til den korrekte skelbrønd.

For at forbedre afledningen af regnvand er der mulighed for, at grundejere i fælleskloakerede områder selv må håndtere overfladevand og få mulighed for at søge om delvis udtræden af kloakforsyningen og eventuel delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidraget.

Som grundejer skal du søge om håndtering af overfladevand på egen grund hos Holbæk Kommune. Såfremt der ønskes udtræden af kloakforsyningen vedr. regnvandsdelen og tilbagebetaling af tilslutningsbidrag skal dette angives på ansøgningen, hvorefter Fors A/S i hvert enkelt tilfælde tager stilling til omfanget af en eventuel tilbagebetaling af tilslutningsbidraget. Det anbefales dog, at undersøge mulighed for tilbagebetaling hos Fors A/S inden ansøgning og gennemførsel af et projekt. For at læse mere om reglerne, klik på link til udtræden af kloakforsyning.