Kommunens ansvar

Det er primært Holbæk Kommune og vandværkerne på Orø, der er ansvarlige for gennemførslen af de indsatser, der er aftalt for beskyttelsen af grundvandet på Orø. Både kommunen og vandværkerne håber imidlertid på hjælp fra beboerne og lodsejerne på Orø, så der opnås det maksimale udbytte af indsatserne.

I tabellen er vist de indsatser som Holbæk Kommune er ansvarlig for, mens det af de følgende faner fremgår, hvilke indsatser vandværkerne er ansvarlige for.

Holbæk Kommune vil indkalde til drøftelser mellem ejere af jord inden for de grundvandsdannende oplande til Bybjerg-Orø og Færgebakkerne Vandværker og de respektive vandværker med henblik på, at der indgås aftaler om kvælstofreducerende tiltag på markerne.

I de indsatsspecifikke faner for Bybjerg-Orø og Færgebakkerne fremgår, hvor stor en kvælstofreduktion der er krævet inden for de to grundvandsdannende oplande, for at opnå en potentiel nitratudvaskning på henholdsvis 25 og 50 mg/l inden for oplandene.

Hvis drøftelserne mellem de to vandværker og lodsejere viser sig frugtbare, vil kommunen overveje, om lignende tiltag skal søges udført i de øvrige grundvandsdannende oplande.

Kommunen vil gennem oplysning og uddannelse sikre, at medarbejdere, der er på tilsyn på bedrifterne på Orø, vil have fokus på grundvandsbeskyttelsen og således også på anvendelse og håndtering af potentielt grundvandstruende stoffer.

Holbæk Kommune vil udarbejde en pjece, der oplyser borgerne på Orø om risikoen for grundvandsforurening ved anvendelse af pesticider.

Holbæk Kommune vil undersøge tilstanden af brøndene DGU nr. 198.741 og 198.740 samt DGU nr. 198.751 inden for eller nær oplandsgrænserne til henholdsvis Børrehoved og Færgebakkerne Vandværker. I det tilfælde de udgør en fare for forurening af grundvandet udstedes påbud i henhold til miljøbeskyttelsesloven om forbedring af tilstanden eller en eventuel sløjfning.

Holbæk Kommune vil følge op på den supplerende overvågning på Bybjerg-Orø, Færgebakkerne, Salvig og Børrehoved Vandværker. På grundlag af konstaterede fund eller udviklingstendenser besluttes konkrete handlinger. Kommunen tager den supplerende overvågning op til revision efter 5 år.

De kommunale indsatser på Orø

Indsats Prioritering Ansvarlig Tidsplan Udgifter
Indkaldelse til møder mellem vandværker og lodsejere om nedsættelse af kvælstofbelastningen i de grundvandsdannende oplande til Bybjerg-Orø og Færgebakkerne Vandværker. Grundvandsdannende opland til Bybjerg-Orø og Færgebakkerne Vandværker. Holbæk Kommune 2017-2018 0 kr.
Oplysning til tilsynsmedarbejdere og planafdelingen i kommunen. Indvindingsoplande og grundvandsdan-nende opland Holbæk Kommune 2017-2018 0 kr.
Udarbejdelse af pjece om privates brug af pesticider Forsyningsområder Holbæk Kommune 2017-2018 0 kr.
Tilsyn og evt. påbud om forbedring eller sløjfning af brønde inden for indvindingsoplande. Færgebakkerne og Børrehoved Vandværker Holbæk Kommune 2018 0 kr.
Opfølgning på supplerende overvågning på relevante vandværker. Bybjerg-Orø, Færgebakkerne, Salvig og Børrehoved Vandværker Holbæk Kommune 2017-2021 0 kr.