Helhedsplan - Nyt udviklingsområde i Holbæk Vest.

En ny bydel i Holbæk Vest

Kommunalbestyrelsen har på møde den 21. september 2022 besluttet at sende forslag til helhedsplan for byudvikling ved Holbæk Vest i offentlig høring. Forslaget til helhedsplan offentliggøres den 30. september 2022, og er i høring frem til den 25. november 2022.

Forslaget til en helhedsplan kan ses her

Borgermøde

Der afholdes borgermøde om planforslaget tirsdag den 8. november 2022 kl.19.00 -20.30 på Kanalstræde 2, i administrationens kantine. På mødet vil du høre mere om planerne for området, og du kan stille spørgsmål til planforslaget.
Tilmelding skal ske til plan@holb.dk senest fredag den 4. november 2022.

Helhedsplanens indhold

Forslaget til helhedsplan beskriver de overordnede visioner og helhedsgreb for en kommende byudvikling af området ved Holbæk Vest. Helhedsplanen vil ikke i sig selv udgøre et juridisk bindende plangrundlag, men vil være retningsgivende for efterfølgende udarbejdelse af rammelokalplan og projektlokalplaner. Forslaget er udarbejdet af Gefion og Arkitema i dialog med Holbæk Kommune på baggrund af forudgående indledende planarbejde, og retningslinjerne i den gældende kommuneplan.

Arealerne ved Holbæk Vest er attraktivt beliggende i tæt kontakt til fjorden, og ligger som naturligt udviklingsareal i forhold til udvidelse af Holbæk By. Det er byens største tilbageværende udviklingsområde, med et potentiale til at skabe en attraktiv ny byudvikling, der kan understøtte byens udvikling i en årrække fremover.
Kalundborgvej og motorvejen ligger som en afgrænsning af området mod sydvest, og jernbanen til Nykøbing udgør afgrænsningen af området mod nordøst.
Det efterlader et område på ca. 110 ha., der, når det er udbygget, vil skabe en geografisk sammenhængende bebyggelse med Tuse, kun adskilt af motorvejen.

Dispositionen i helhedsplanen tager afsæt i den udarbejdede landskabsplan, og udlægger et grønt areal, der binder de eksisterende udpegne landskabskvaliteter sammen i et grønt forløb. Området opdeles i 6 mindre kvarterer, der alle kobler sig til den overordnede grønne struktur. De enkelte kvarterer tænkes udformet med afsæt i de enkelte delområders landskabelige karakter og kvaliteter. Herved skabes et varieret byområde, med forskellige bebyggelseskarakterer, defineret af skiftende udsigter, beplantning og terrænbevægelser.
Området kantes af en landskabeligt bearbejdet støjvold, der skærmer bebyggelsen af mod støj fra motorvejen og fra Kalundborgvej. Der sikres landskabskig fra Kalundborgvej mod fjorden, og samtidig gives med den nye vold, mulighed for at etablere nye udsigtspunkter på vandringen i området.
Den centralt beliggende eksisterende gård fastholdes som et fælles mødested for det kommende områdes udvikling, og tænkes fremadrettet at rumme bydelens torv og fællesfunktioner, der giver bydelen identitet.
Helhedsplanen rummer ca. 3.200 boliger og indplacerer ny bebyggelse i 1-4 etager, primært som etageboliger og rækkehuse. Den højeste bebyggelse placeres overvejende langs kanten af området, op mod støjvolden, mens den lavere bebyggelse placeres nærmest fjorden, med det faldende terræn.
Området gives vejadgang fra 3 nye vejtilslutninger, der alle fører ind til den centrale del af området, ved torvet. Den primære trafik vil løbe ad en ny bygade, der også forbinder videre over torvet til jernbanen, hvor der arbejdes for at få etableret et stoppested på jernbanen. Vejstruktur og udformning er inspireret af bl.a. det kurvede vejforløb som det kendes fra Bakkekammen.
Helhedsplanen giver et bud på etapedeling af den kommende udvikling af området. Etapedelingerne i helhedsplanen er ikke juridisk bindende, og vil kunne justeres ved efterfølgende planlægning. De viste etapedelinger opererer med en endog meget stor første etape. Det skyldes, at området skal udvikles ”inde fra og ud” (fra eksisterende bygrænse i øst mod vest), og samtidig ønskes den centrale del af området aktiveret allerede i den første etape. Hvis det vurderes, at etape 1 er for stor, (kapacitetsmæssigt/ infrastrukturelt), vil en evt. underdeling heraf kunne afsøges ved efterfølgende afgrænsning af lokalplanlægningen.

Der er forud for helhedsplanens udarbejdelse gennemført en indledende idéfase og udarbejdet en landskabsanalyse for området.

Idékatalog og landskabsanalyse kan tilgås her: Idekatalog, Landskabsanalyse

Om området

Den røde linje markerer afgrænsningen af udviklingsområdet

Området udgør samlet ca. 1 kmog er placeret mellem Tuse og Allerup - vest for Holbæk By. Tæt på fjorden og tæt på Holbæk motorvejen. Området er ejet af en række private grundejere og benyttes i dag primært til landbrugsformål. Læs mere om området, se billeder og flere kort via dette link: Om området

Hvis du har spørgsmål til planerne for området, så skriv en mail til:

plan@holb.dk

 

 

Læs mere:

Hvis du ønsker mere baggrundsviden, finder du information om området og forarbejdet til helhedsplanen via følgende links:

Om området

Om processen

Baggrund for planlægningen

Det har gennem en årrække været et ønske at muliggøre en byudvikling af arealerne ved Rishøjgård / Holbæk Vest. Med et landsplandirektiv i 2019 blev området udpeget som et udviklingsområde inden for kystnærhedszonen, og der blev herved givet mulighed for, at der kan ske en byudvikling.

Kommunen gennemførte i 2020 en idéfase med inddragelse af offentligheden, og udarbejdede på baggrund heraf et opsamlende idékatalog. Derudover blev der udført indledende landskabsanalyser og afholdt møder med grundejere inden for området, da arealerne er privat ejet.
De indledende tiltag førte til, at der i Kommuneplan 2021 kunne udlægges en kommuneplanramme 2.B26 til ny byudvikling. Kommuneplanrammen fastsætter, at der skal udarbejdes en helhedsplan for området, der nærmere beskriver områdets overordnede disponering. Der kan først ske lokalplanlægning når helhedsplanen er vedtaget. Kommuneplanrammen fastsætter endvidere, at der skal udlægges areal til landskabeligt bearbejdet støjafskærmning og grøn beplantning langs områdets afgrænsnings mod vest. Der skal sikres friholdt landskabelige kig fra Kalundborgvej gennem området til fjorden. Før området kan udvikles til boligformål skal der sikres en tilfredsstillende trafikal afvikling af det samlede område. Der skal etableres sammenhængende stiforbindelse fra området på tværs af banen og til Fjordstien. Som udgangspunkt skal minimum 25% af arealet friholdes til grønne områder. Boligområdet skal som udgangspunkt anvendes til tæt-lav og etageboliger og i mindre grad til åben/lav bebyggelse. Den højeste bebyggelse kan placeres mod syd, mens bebyggelsen tættere kysten skal være lavere. Udviklingen af området skal ske etapevis fra øst mod vest. Endelig fastsættes i rammerne for arealets udvikling, en maksimal bebyggelsesprocent på 50 %, og et maksimalt etageantal på 4 etager.

 

Kommende funktioner

Som udgangspunkt for arbejdet med helhedsplanen anvendes rammerne for områdets udvikling i Kommuneplan 2021, hvor området udlægges til boligformål i form af tæt/lav boligbebyggelse, etageboliger og åben/ lav boligbebyggelse. Derudover forventes muliggjort indplacering af skole, daginstitutioner m.v.

 

Proces for helhedsplanen

Helhedsplanen skal fastsætte de overordnede rammer og retningslinjer for området, således at de kan indarbejdes i den senere lokalplanlægning for arealerne. 

Kort om processen:

Forslag til Helhedsplan er sendt i offentlig høring til den 25. november 2022. Her er det muligt at komme med bemærkninger til forslaget. Der afholdes et borgermøde den 8. november kl. 19-20:30, Kanalstræde 2, i forbindelse med den offentlige høring. Helhedsplanen skal herefter behandles politisk, før den kan vedtages endeligt.

Når der er vedtaget en endeligt godkendt helhedsplan for området, skal der udarbejdes lokalplanlægning for arealerne, inden der kan realiseres ny byudvikling. Lokalplanlægningen er ikke indeholdt i helhedsplanen og vil foregå efterfølgende som en separat proces i flere etaper, hvor I som grundejere igen vil blive informeret.

Spørgsmål og kontakt

Spørgsmål til helhedsplanen kan rettes til:

mansc@holb.dk