Vandmiljø

En god kvalitet af vandløb, søer og kystvande er vigtig for dyr og planter, men der er også knyttet rekreative og erhvervsmæssige interesser til vandområderne.

De konkrete målsætninger for vandløb, søer og kystvande er beskrevet i Vandområdeplanerne. Det nyeste kort over vandløb og deres nuværende målopfyldelse (vandområdeplan 2015-2021) viser, at der stadig er mange steder i Holbæk Kommune, hvor miljømålet ikke er opfyldt. For at se kort, klik på link til kort over vandløb og deres nuværende målopfyldelse.

Miljøstyrelsen overvåger tilstanden løbende, så det kan følges om vandområderne lever op til miljømålene. Vandområdeplanerne beskriver tilstanden i vandløb, søer og kystvande ved brug af tilstandsklasser (dårlig, ringe, moderat god og høj tilstand), så det kan måles om miljømålet er opnået, både for så vidt angår den økologiske tilstand og den kemiske tilstand.

Metoden i vandområdeplanerne til at beskrive tilstanden varierer efter om der er tale om vandløb, søer eller kystvande. Tilstanden beskrives på grundlag af en række biologiske, hydromorfologiske, fysiske og fysisk-kemiske kvalitetselementer. Data indsamles ved Miljøstyrelsens overvågning af vandområderne. Et vandområde er i ’god tilstand’, når både den økologiske og den kemiske tilstand er god. For nærmere beskrivelse af tilstandsklasserne og tilstandsvurderingerne henvises til Miljøstyrelsens hjemmeside: Vandområdeplaner.

Vandområderne er mange steder berørt af udledninger af spildevand, og udledningerne skal derfor forsøges minimeret.

Vandløb Regstrup Å