Dyrkningsform

Området udnyttes til skovdrift og landbrug i stor skala, hvilket tydeligt ses i landskabet. De store markenheder relaterer sig til ejerskabet til Eriksholm

Foto/Illustration/Kort

Bebyggelse

Herregården Eriksholm har præget området gennem tiden, idag er landbrugsdriften flyttet fra selve herregården til Eriksholm Avlsgård. Ved Eriksholm Mark findes enkelte bebyggelser, som har karakter af husmandsudstykninger da de har jord til (mellem 5-10 ha). Der er stort set ingen spredt bebygelse i området.

Foto/illustration/Kort

Beplantning

Der ses mange forskellige beplantningsstrukturer i området, der på trods her af opleves meget åbent. Det mest karaktergivende beplantningselement er Eriksholm skov (ca. 1,5 km2) beliggende kystnært i hele den nordøstlige del af området. Der ud over ses en del småplantninger, vildtremiser, levende hegn og enkelte alléer. Nogle steder i de mere våde områder forekommer sumpskov.

Foto/illustration/Kort

Kulturhistoriske helheder

Området er især præget af Eriksholm hovedgård og avlsgården samt den tilknyttede landbrugsdrift, dog er selve hovedgården ikke synlig i landskabet og opleves kun glimtvis når man færdes langs den sydlige del af kyststrækningen. I Eriksholm skov findes flere beskyttede fortidsminder, og området langs kysten er fredet.

Eriksholm Herregård set fra syd.

Tekniske anlæg

Der er flere forskellige tekniske anlæg i området, mere eller mindre væsentlige. Eriksholmvej og Munkholmvej hører til de mere trafikerede vej i området, især sidstnævnte som er forbindelsesvej mellem Hornsherred og Holbæk by. Munkholmvejs forløb går over både en dæmning og Munkholmbroen, som ligger smukt i landskabet. Enkelte store staldbygninger ses i området, primært ved Eriksholm Avlsgård og der løber højspændingsledninger gennem området.

Adgangen til kysten er genrelt begrænset, dog løber Fjordstien gennem området som et rekreativt anlæg. Der ud over er de rekreative aktiviteter henvist til områderne ved Munkholmforbindelsen.

Munkholmforbindelsen.