Målsætning

Det overordnede mål for spildevand er formuleret således i kommuneplanen:

Holbæk Kommune skal være en bæredygtig kommune, der bidrager til regeringens målsætninger om grøn vækst.

Spildevandshåndteringen skal generelt ske ud fra bæredygtige og multifunktionelle principper. Det vil sige, at regnvand fra tage og lignende ikke skal afledes via kloakken, men kan indgå som et rekreativt og æstetisk element i byområderne. Det skal også være muligt at anlægge vådområder i det åbne land, der kan fungere som forsinkelsesbassiner ved store regnskyl og samtidig fungere som rekreative naturområder.

Regnvandsbassin

Planlægningen skal skabe rammerne for en bæredygtig og miljømæssig forsvarlig udvikling, samtidig med at nye anlæg skal placeres så de indgår på en harmonisk måde i landskabet eller bybilledet. Planlægningen skal medvirke til at forebygge konflikter mellem støjende og støjfølsomme aktiviteter og anvendelser. Den skal sikre hensigtsmæssig placering af arealer til støjfølsom anvendelse, og den skal regulere støjende aktiviteter.

De overordnede målsætninger er suppleret med en række funktionskrav, for driften af spildevandsanlægget, som primært relaterer sig til Fors A/S. Målsætningerne for Fors A/S kan ses på forsyningens hjemmeside: www.fors.dk

I kommuneplanen er der ikke formuleret egentlige retningslinjer for håndtering af spildevand, men følgende ledetråde er baggrund for krav til spildevandshåndtering og valg af renseløsninger:

  • Nye kloakområder skal så vidt muligt kun kloakeres for husspildevand. Sanering af fælleskloakerede områder skal så vidt muligt ske ved separatkloakering.
  • Der skal så vidt muligt ske lokal håndtering/nedsivning af regnvand og der fastlægges en maksimal afløbskoefficient i spildevandsplanen.
  • Regnvandsbassiner skal udformes så de tilgodeser natur- og landskabshensyn mest muligt eller kan anvendes til andre formål.
  • Tilledning af spildevand til søer og vandløb skal ske i overensstemmelse med de statslige vandområdeplaner.
  • Nedsivning af spildevand må ikke påvirke grundvandskvaliteten negativt.
  • Det skal tilskyndes, at der sker en øget opsamling af regnvand til anden sekundær anvendelse, eksempelvis lokal vanding eller brugsvand i boliger og erhverv.
  • Ved valg af nye anlæg og rensemetoder, skal det sikres, at energiforbruget begrænses mest muligt.
  • Der kan ske lokal afledning af regnvand med tilledning af regnvand til vandløb, der har risiko for sommerudtørring.


Vandløbet Skolegrøften