Miljø- og Servicemål

Fors A/S er underlagt konkurrencestyrelsens prisloft, som hvert år fastsætter den maksimale pris for afledning af spildevand. Der er dog mulighed for, at opnå tillæg til kommunalt fastsatte, pålagte eller godkendte mål, som rækker ud over sædvanlige og forudsatte investeringsbehov. Sådanne mål, typisk af miljø- eller sundhedsmæssig karakter, kan finansieres uden indflydelse på forsyningens loft over taksten for vandafledning, hvis målet er defineret af kommunen.

Der er i denne spåildevandsplan fastsat følgende miljømål, som opnås ved at gennemføre aktiviteter til gavn for miljø og sundhed, herunder mål fastsat med henblik på tilpasning til klimaændringer.

Miljømål

Dataindsamling til Holbæk Kommunes arbejde med Klimatilpasning og Vandmiljøplaner.

Fors A/S indsamler og vedligeholder løbende data om:

Regnvandsbetingede overløb, som kan belaste kommunens vandmiljø. Fors A/S rapporterer årligt om overløb til Holbæk Kommunes arbejde med planlægning af initiativer til sikring af et bedre vandmiljø.

Rapporteringen skal indeholde:

 • Overløbsmængder pr. overløb på baggrund af en kalibreret hydraulisk model over ledningsnettet.
 • En vurdering af de stofmængder, der er udledt pr. overløb pr. måned
 • En vurdering af hvilke initiativer, der kan iværksættes for at minimere belastningen til recipienterne.
 • Status for indsamling af data om højvandshændelser og konsekvenserne heraf. Data skal bruges til forbedring af beredskabet og afværgeløsninger.
 • Status for løbende optimering af datagrundlag, med henblik på at skabe forudsætning for at næste generation af klimatilpasningsplanlægning sker på et bedre grundlag.

Rapporteringsformen aftales mellem kommune og forsyning.

Reducering af miljøbelastning grundet fejlkoblinger i separat kloakerede områder.

Fors A/S skal ud over at drive det offentlige kloaknet, sammen med Holbæk Kommune minimere miljøbelastningen grundet fejlkoblinger.

Dette skal ske ved:

 • Fors A/S skal ud fra målinger, pumpedata og erfaring finde separat kloakerede oplande hvor der kan dokumenteres en begrundet mistanke om en høj mængde fejlkoblinger af regn/spildevand på privat grund, og aflevere en oversigt over disse til Holbæk Kommune.
 • Efter at Holbæk Kommune har udvalgt oplande som skal undersøges nærmere, og Holbæk Kommune har orienteret grundejere om at der på baggrund af begrunde mistanke vil ske undersøgelse af fejlkoblinger i oplandet – skal Fors A/S gennemføre opklarende undersøgelse (bl.a. tvinspektion) på privat grund for at finde fejlkoblinger.
 • Fors A/S skal efterfølgende aflevere en rapport over status på de private ledningsnet, samt hvor der er fundet fejlkoblinger / rotter, med henblik på at Holbæk Kommune kan udstede påbud.
 • De indsamlede data skal stilles frit til rådighed for grundejers benyttelse, i forbindelse med udbedring / evt. anmeldelse til grundejers forsikring
  Fors A/S kan på vegne af Holbæk kommune gennemføre kontrol af at påbud er blevet udbedret efter henvendelse fra Holbæk Kommune. Se desuden under afsnit om ledningsanlæg.

Klimatilpasning ved anlægsprojekter.

Fors A/S skal screene større anlægsarbejder for, om projekterne kan gøres mere robuste for store regnhændelser, og derved bidrage til indsatserne i den kommunale klimatilpasningsplan

Dette vil ske ved at Fors A/S en gang årligt skal præsentere et anlægsprogram for Holbæk Kommune, således at Holbæk Kommune har mulighed for at udvælge projekter som skal screenes for Klimatilpasning. På de udvalgte projekter skal Fors A/S levere dokumentation for, hvordan effekten vil være af projektet ved en 100 års regn med klimafaktor..

Der skal yderligere efter anmodning fra kommunen leveres skitseforslag over hvilke klimatiltag der vil kunne gennemføres samtidig med anlægsprojektet for at opnå en højere grad af klimatilpasning end det almindelige serviceniveau, men henblik på at Holbæk Kommune vil pålægge at der udføres et klimatilpasningsprojekt som en integreret del af anlægsprojektet.

Servicemål

Badevand, måle/varslingsprogram til sikring af badende

Fors A/S skal udvikle, etablere og drive et automatisk overvågnings‐ og varslingssystem for udledning af spildevand for at mindske og forebygge udløbsrelaterede problemer med badevandskvaliteten på udvalgte badevandssteder. Herunder skal der i planperioden arbejdes med optimering af det allerede etablerede varslingssystem ved Filmtorvet.

Der skal udarbejdes en procedure for kommunikation, så kommunen orienteres i forbindelse med ovenstående udledninger.

Fors A/S skal indenfor planperioden i samarbejde med Holbæk Kommune undersøge muligheden for at flytte sine regnvandsudledninger i det indre havnebassin nær Filmtorvet.

Blå Flag Station ud for Strandparken.