Privat spildevandslav

Kommunen kan give tilladelse til at en samlet bebyggelse etablerer sig i et privat spildevandslav, hvor anlægget således drives privat og kontroltilsynet foretages af kommunen.

Samlede bebyggelser kan ansøge kommunen om etablering af privat anlæg. Hvis bebyggelsen ligger langt fra eksisterende eller planlagt kloakanlæg, kan der være mulighed for give tilladelse til udledning fra privat fællesanlæg.

En ansøgning om oprettelse af et privat spildevandslav skal ske ved grundejernes eget initiativ.

Hvis den samlede bebyggelse er udlagt til kloakering skal følgende overholdes:

  • Henvendelsen til kommunen skal ske senest 3 måneder efter grundejeren modtager den første skriftlige henvendelse fra forsyningen. Dette af hensyn til forsyningens mulighed for at planlægge kloakeringen.
  • Som udgangspunkt skal der være 100% enighed blandt grundejerne i det planlagte kloakopland om etableringen af et privat fælles anlæg.
  • Det vil altid være kommunen, der sammen med forsyningen beslutter om det private fællesanlæg kan realiseres.
  • Kommunens udvalg for Klima- og Miljø skal orienteres ved alle afslag om etablering af private spildevandslav.

Spildevandslavet er selv ansvarlig for at opfylde et eventuelt påbud og afholder selv alle udgifter i forbindelse med etablering og drift af renseløsningen. Såfremt et påbud ikke efterleves, kan kommunen kræve, at det ulovlige forhold bringes til ophør. Sker dette ikke, kan der indgives politianmeldelse.

Udgifterne til udførelse, drift og vedligeholdelse af private spildevandsanlæg påhviler den eller de ejendomme, der er tilsluttet det pågældende anlæg. Et privat spildevandsanlæg kan være et anlæg, hvor kun én ejer er ansvarlig for anlægget, og det kan være fælles privat, dvs. at flere ejere er ansvarlige. Når flere ejendomme skal tilsluttes et fælles privat spildevandsanlæg, skal der efter spildevandsbekendtgørelsens § 5, stk. 3, oprettes et spildevandslav, der varetager etablering, drift og vedligeholdelse af anlægget.

Spildevandslavet skal endvidere udarbejde vedtægter for spildevandsanlægget, der bl.a. skal indeholde en udgiftsfordeling på de berørte ejendomme. De endelige vedtægter tinglyses på de tilsluttede ejendomme.

Hvis der opstår uenighed mellem interessenterne om fordelingen af udgifterne, er det kommunalbestyrelsen, der afgør udgiftsfordelingen jf. betalingslovens § 5, stk. 2. Dette kan f.eks. være tilfældet, hvis der skal foretages en renovering af et privat spildevandsanlæg, og spildevandslavets vedtægter ikke indeholder bestemmelser om fordeling af udgifter hertil.

Et eventuelt afslag om etablering af spildevandskav skal altid begrundes økonomisk og/eller miljømæssigt.