Slamhåndtering

Genanvendelse af spildevandsslam til landbrugsjord er reguleret i bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål (slambekendtgørelsen). EU’s slamdirektiv er implementeret i bekendtgørelsen.

I bekendtgørelsen stilles skrappe krav til kvaliteten af spildevandsslammet med hensyn til såvel indholdet af tungmetaller og udvalgte miljøfremmede stoffer, samt hygiejniske og behandlingsmæssige krav. Det betyder, at spildevandsslammet i dag er sammenligneligt med husdyrgødning og handelsgødning.

Bekendtgørelsens grænseværdier er generelt fastsat ud fra det kriterium, at der ikke må ske en ophobning af metaller og miljøfremmede stoffer i jorden som følge af anvendelse af spildevandsslam og andet affald til jordbrugsformål. Ligeledes er det forbudt at anvende ubehandlet spildevandsslam til jordbrugsformål og anvendelsen af slammet er begrænset i forhold til behandlingens omfang. Hvis spildevandsslammet ikke kan genanvendes skal det forbrændes. Her skal der betales affaldsafgift.

Status

Ved rensning af spildevandet på renseanlæggene dannes slam. Slam er den partikulære del af det organiske stof, kvælstof og fosfor, der frasorteres i efterklaringstankene.

Slammet fra de offentlige renseanlæg overholder gældende miljøkrav for udbringning på landbrugsjord. Miljøkravene omfatter krav til maksimalt indhold af miljøfremmede stoffer og tungmetaller i slammet.

Principielt slutdeponeres al slam fra renseanlæggene på landbrugsjord.

På Holbæk Renseanlæg afvandes slammet. Derefter opbevares det som udgangspunkt på eget slamlager før det udbringes på landbrugsjord.

På Tysinge, Tornved, Svinninge, Gislinge, Regstrup Renseanlæg afledes slammet til et slammineraliseringsanlæg.

Mineraliseringsanlæggene består af nogle parallelle jordbassiner med membranbund. Slammet ledes ud i bassinerne, der er tilplantet med tagrør. I bassinet afdrænes og nedbrydes slammet. Efter en årrække tømmes bassinerne og slammet køres på landbrugsjord.

Slam fra Næsby, Bybjerg og Hellestrup transporteres til enten Tysinge eller Holbæk Renseanlæg.

I perioder hvor der er problemer med at håndtere slam på de små renseanlæg, håndteres slammet fra disse på Tysinge Renseanlæg.

Tysinge renseanlæg: Slammineraliseringsbedene ses til højre i fotoet.

Plan

Den nuværende slamhåndtering vil fortsætte i planperioden, hvor der fortsat vil ske en slutdeponering på landbrugsjord. Fors A/S har i 2019 igangsat et strategisk projekt om "Fremtidens Bæredygtige Slamhåndtering", som skal belyse alternative muligheder for slambehandling for at imødegå en forventning om fremtidige skærpede krav for udbringning af slam på landbrugsjorden. En strategi for den fremtidige slambehandling forventes færdiggjort i planperioden.