Vurdering af kapacitet

For de 35 vandværker, der i 2009 har indvundet mere end 20.000 m3 vand, er der foretaget en række yderligere vurderinger af kapacitet og evne til at leve op til nuværende og kommende krav.

Figur 1. Reservekapacitet på vandværket. Figuren omfatter kun de 35 største værker.

Flere data

Se tabel 3 under Vandværkerne > Vandværker.

Indvindingstilladelserne

I forhold til den forventede udbygning jf. afsnittet om prognose for vandforbruget, vil det blive nødvendigt for følgende vandværker at søge om et forøget indvindingstilladelse, hvis udbygning sker som planlagt: Holbæk Forsyning og Kvarmløse - Tølløse; alternativt købe vand ind fra nabovandværker.

De store reservekapaciteter findes hos de to vandværker i Jyderup samt hos Kundby Vandværk.

Ét vandværk (Regstrup) indvinder i dag mere end de har tilladelse til. 10 vandværker indvinder mere end 90 % af deres indvindingstilladelse og har altså kun ganske begrænsede muligheder for at øge deres indvinding.

7 vandværker indvinder mellem 80 og 89 % af den tilladte mængde og disse vil altså have rum til ekstra indvinding. 15 vandværker indvinder mellem 50 og 79 % af den tilladte mængde og to vandværker indvinder mindre ned halvdelen af den tilladte mængde.

Figur 2. Udnyttelse af indvindingstilladelse. Figuren omfatter kun de 35 største værker.

 

Fakta

8 vandværker har ingen reservekapacitet i forhold til deres indvindingstilladelse.

17 vandværker har mellem 1 og 20 % reservekapacitet.

22 vandværker har mellem 21 og 50 % reservekapacitet.

Resten af værkerne har mere end 50 % reservekapacitet.

Behandlingskapacitet

De fleste vandværker har rigelig behandlingskapacitet. Ikke alle har dog kunne oplyse deres kapacitet. Hos de 35 større værker gælder det, at

  • 10 værker udnytter mere end 80 % af deres nuværnde kapacitet og har således kun begrænsede muligheder for at øge produktionen, hvis behovet stiger
  • 8 vandværker udnytter mellem 60 og 79 % af deres kapacitet medens 14 vandværker udnytter mindre end 60 % af deres kapacitet.

Størst reservekapacitet findes hos de to vandværker i Jyderup.

 

Fakta

25 vandværker har ikke oplyst deres behandlingskapacitet

8 vandværker har i følge det oplyste ingen reservekapacitet.

5 vandværker har mellem 1 og 25 % reservekapacitet.

22 vandværker har mere end 25 % reservekapacitet.

De sidste fem vandværker er så små så det ikke er relevant at beregne en kapacitet, idet udsving i forbruget bestemmes af en eller få forbrugere.