Små private boringer

Der er i Holbæk Kommmune ca. 310 ejendomme med egen boring eller brønd, der typisk forsyner en enkelt ejendom - i nogle tilfælde 2 ejendomme. 105 af disse har en brønd, medens resten har en egentlig boring.

Disse 310 ejendomme indberetter ikke deres indvinding. De skønnes at bruge mellem 150 og 175 m3 pr. anlæg pr. år svarende til samlet ca. 50.000 m3.

Erhvervsindvindinger

Der er i Holbæk Kommune 30 erhvervsvirksomheder med indvindingstilladelse og 19 landbrug med tilladelse til markvanding.

Den største af disse indvindinger er Lammefjordens Pumpelag, der har tilladelse til overfladevandsindvinding. Tilladelsen lyder på 850.000 m3.

Summen af de øvrige indvindingstilladelser (grundvandsindvindingen) er ca. 690.000 m3. De største forbrugere er en fødevarevirksomhed og en grusgrav med indvindingstilladelser på henholdsvis 300.000 m3 og 50.000 m3 pr. år, medens de største markvandingstilladelser er på ca. 20.000 m3 pr. år.

I 2010 blev der rapporteret en indvinding på ca. 50.000 m3 til markvanding og ca. 260.000 m3 til erhverv. Det skal bemærkes, at 2010 var en våd sommer med lille behov for markvanding, og at ikke alle har indberettet.

Fremtiden for de private boringer

Alle ejendomme er med denne vandforsyningsplan placeret under et alment vandværk.

En del ejendomme er dog placeret så yderligt, at det kan være vanskeligt at forsyne disse fra et alment vandværk:

  • fordi ejendommen ligger så yderligt at det vil være økonomisk uoverkommeligt at etablere en forsyningsledning
  • fordi vandet til disse ejendomme vil være så længe undervejs, at det er vanskeligt at opretholde en tilfredststillende vandkvalitet
  • Hvis vandkvalteten hos disse ejendomme ikke længere kan tilfredsstille kravene, vil der derfor skulle foretages en nærmere undersøgelse af mulighederne for enten en ny og dybere boring eller etablering af en ledning til alment værk.