Grundvandet i Holbæk Kommune skal være Danmarks reneste

Holbæk Kommune bliver forsynet med drikkevand fra det grundvand, som befinder sig i større og mindre dybde under jordens overflade.

Grundvandet indvindes, behandles og distribueres af 53 almene vandværker samt 11 ikke-almene vandværker. Desuden er der ca. 50 private firmaer, mv., som selv indvinder grundvand til brug i produktionen, blandt andet til kunstvanding i gartneri og landbrug.

Selvom der eksporteres en væsentlig mængde vand (op til 1,9 mio. m3) til forbrugerne i Kalundborg Kommune, er der ikke for nuværende tegn på, at indvindingen i Holbæk Kommune overstiger grundvandsforekomsternes ydeevne, hverken med hensyn til mængde eller kvalitet.

Erfaringerne fra andre steder i landet fortæller dog, at en for kraftig indvinding af grundvand for eksempel kan medføre reduceret vandføring i vandløbene, forringelse eller ligefrem udtørring af vigtige våde naturtyper mv.

Der kan også opstå situationer, hvor forureningskomponenter fra overfladen når frem til de udnyttelige grundvandsmagasiner og forringer indvindingsmulighederne. Det kan dreje sig om nye forureningstyper, forureningskomponenter som vi ikke kender i dag. Eller om fortidens synder, som langsomt men sikkert kan arbejde sig ned til de gode sand- og gruslag. Forekomsten af miljøfremmede stoffer i det indvundne vand idag er moderat, og der ses umiddelbart ikke nogle større trusler mod drikkevandskvaliteten. Dog bør kencentrationsudviklingen altid følges for de miljøfremmede stoffer der er påvist.

Selvom vores grundvandsressource umiddelbart virker robust, er der med andre ord god grund til fortsat at indvinde grundvandet med omtanke og at overvåge udviklingen nøje også i fremtiden.

Fakta

Et alment vandværk er et vandværk som forsyner 10 eller flere forbrugere med drikkevand.

Ikke-almene vandværker forsyner mellem 3 og 9 forbrugere med drikkevand.