Geologi og jordbund

Morænelandskab. Størstedelen af området er sandblandet lerjord. Der findes mindre områder med lerblandet sandjord, især mod nordvest ved Butterup og ved Vipperød.

Terræn

Terrænet opleves som ensartet, hele området er bølget og der er ingen særligt afvigende delområder.

Vandelementer

Der findes enkelte småsøer spredt i området. De fremtræder ikke særligt tydeligt. Igennem områdets nordlige del løber den øvre del af Kalvemose Å. Langs vandløbet findes enkelte mindre engområder. Mod syd løber Regstrup Å gennem området, men dog for en stor del i byområde. Hverken Kalvemose Å eller Regstrup Å fremstår som tydelige elementer i landskabet.