Dyrkningsform

Området er intensivt opdyrket landbrugsland. Markstørrelserne er generelt mellemstore til store uden dog at have herregårdspræg. Der findes kun få uopdyrkede områder og naturarealer. Tydeligst er engene langs Kalvemose Å ved Sasserup og Fruerskov vest for Vipperød.

Bebyggelse

Området er præget af spredt gårbebyggelse og landsbyer. Gårdene er af mellemstørrelse og der er ingen helt store gårde. Mange af landsbyerne er bevaret i deres oprindelige form uden nævneværdig udbygning. Men i byerne Nr. jernløse, Regstrup, Søstrup, Sdr. Jernløse, Kvanløse og Vipperød er sket udbygning. I Regstrup og Vipperød er der tale om særlig store udbygninger af de oprindelige byer. Både Regstrup og Vipperød er byer opstået efter etablering af stationer langs Nordvestbanen. Enkelte steder i landskabet er der bebyggelser der adskiller sig i skala og tæthed. Bebyggelserne er Regstrup Huse, Fruerskov og Vommevad.

Beplantning

Mange småplantninger og bevoksede diger, men stort set ingen levende hegn. Bortset fra Fruerskov, er der ingen skov af betydning. Der er dog enkelte små, private skovplantninger.

Kulturhistoriske helheder

Der er mange kirker i området hvoraf flere er synlige over store afstande. Butterup landsby er et velbevaret kulturmiljø lige som Holløse og Tingtved. Her ud over er der ikke væsentlige kulturhistoriske helheder. Dog er landsbyerne Store og Lille Grandløse, Hellestrup og Sdr. Asmindrup også rimelig velbevarede. Det er bemærkelsesværdigt, at kirkerne i Nr. Jernløse, Sdr. Jernløse og Kvanløse alle ligger lavt i landskabet.

Tekniske anlæg

Området har flere typer tekniske anlæg end de fleste. Til trods herfor fremstår området stadig som et åbent landbrugsland. I området løber to motorveje, Holbækmotorvejen mod nord og Skovvejen mod syd. Nordvestbanen går gennem området længst mod øst og længst mod vest. Også hovedlandevej Rute 57 går gennem de centrale dele af området fra nord til syd. Tre højspændingsledninger går gennem området, og de har alle udgangspunkt i transformeranlægget syd for Tveje Merløse. Centralt i området ved Hellestrup står to vindmøller af ældre årgang og af relativ beskeden størrelse.

Hverken motorvejene og jernbanerne dominerer voldsomt i landskabet, men de danner markante barrierer fordi de kun kan passeres få steder.