Mål

Hovedmål for Forsyningsnettet

At sikre at vandforsyningen er opbygget med fokus på forsyningssikkerhed.

Delmål

  1. At sikre boringerne, herunder ved etablering af fredningsbælter
  2. At etablere yderligere nødforbindelser mellem vandværker så forsyningerne er bedre sikret ved uheld
  3. At udarbejde digitale ledningsplaner
  4. At sikre den nødvendige renovering af ledningsnettet og dermed begrænse vandtabet til maks. 7,5 %
  5. At der for hvert vandværk/vand-forsyning foreligger en opdateret beredskabsplan
  6. At begrænse energiforbruget til pumpning af vand
  7. At kommunen og vandforsyningerne arbejder for at sikre sløjfning af ubenyttede brønde og boringer.

Handleplan 2012 - 2021

Når byrådet har vedtaget vandforsyningsplanen vil Holbæk Kommune i samråd med Vandværksforum prioritere initiativerne.

 

Delmål Initiativer Ansvarlig Bemærkninger
1

Udarbejdelse af fælles værktøj til sikring af boringerne.

Sørge for synlig markering af boring og indhegning.

Øge beskyttelsesafstanden ud over de 10 meter.

Drøftelse af krav til hegning.

 

Vandværkerne

Det vurderes, at 17 boringer kræver ny indhegning - alle boringer skal leve op til nye afstandskrav.

2

Udarbejdelse af overordnet plan for nødforbindelser

Gennemføre plan ved tvang.

Vandværkerne

22 vandværker mangler nødforbindelse.

3

Digitale ledningsplaner bør være et krav.

Etablere samarbejde mellem flere vandværker.

Vandværkerne

Ingen

4

Bedre – evt. digitale målere – og nøjere overvågning.

Tvungen forbrugeraflæsning.

Måling af nattimeforbrug og lækagesøgning ved uventede svingninger i forbrug.

Udføre analyse af fordele og ulemper ved sænkning af trykket om natten.

Vandværkerne

Ingen

5

Lave en fælles standard (skabelon) for beredskabsplan.

Skal være digital så de er lette at opdatere.

Skal ligge tilgængelig på vandværket.

Vandværkerne

Kan udføres med egne ressourcer eller ved hjælp af rådgiver.

6

Forny pumperne eller udstyre dem med frekvens-omformere.

Vandværkerne

Ingen

7

Gennem det kommende grundvandsråd at sikre at unødige boringer ikke står som åbne huller til grundvandet.

 Kommunen

Ingen