Strukturplan for renseanlæg

Status for renseanlæg

Der er i alt 10 offentlige renseanlæg i Holbæk. De største er Holbæk og Tornved Renseanlæg, der kan håndtere spildevandet fra henholdsvis 60.000 og 22.500 personer. Samtlige offentlige renseanlæg, den nuværende anlægstype og anlæggenes rensekapacitet, kan du finde en liste over, ved at klikke på link til status og plan for renseanlæg.

 

Status for renseanlæggene er vist i nedenstående tabel.

 

Anlæg Type Overholder rensekrav 2018 Nedlægges i planperioden Recipient
Holbæk MBNDKF Ja Vurderes, jf. evt. samarbejde med Odsherred Kommune

Holbæk Fjord

Isefjord

Bybjerg MBNDK Ja Nej Isefjord
Tornved MBNDK Ja Nej

Lammefjord

Isefjord

Svinninge MBNDK Ja Vurderes i sammenhæng med evt. ny renseløsning for Holbæk renseanlæg

Lammefjord

Isefjord

Gislinge MBNDK Ja Vurderes i sammenhæng med evt. ny renseløsning for Holbæk renseanlæg

Lammefjord

Isefjord

Tysinge MBNDK Ja Nej

Åmose Å, Tissø

Storebælt

Regstrup MBNDK Ja Ja – 2023-24 Regstrup Å
Næsby MB Ja Ja - 2022 Isefjorden
Hellestrup Syd M Ja Ja – 2020-21 Kalvemose Å
Godthåb Faurbo M Ja Ja - 2003 Selbækrenden

Forklaring på type:

- M: Mekanisk

- B: Biologisk

- N: Nitrifikation (fjernelse af ammoniak ved iltning)

- D: Denitrifikation (fjernelse af kvælstof)

- K: Kemisk fældning af fosfor.

- F: Filter

Fremtidig Struktur for renseanlæg

Spildevandet i Holbæk Kommune renses på 10 offentlige renseanlæg i 2019. De to foregående spildevandsplaner har indeholdt en plan for den fremtidige renseanlægsstruktur, som har medført at antallet af offentlige rensningsanlæg er blevet reduceret. Siden 2015 er renseanlæggene i St. Merløse, Ugerløse, Undløse, Østrup og Skov Valenrød blevet nedlagt.

I de kommende år vil yderligere 4 anlæg blive nedlagt jf. nedenstående liste:

 

Renseanlæg Planlægges nedlagt Ledes til
Hellestrup syd 2020-21 Holbæk
Næsby 2022 Bybjerg
Godthåb-Faurbo 2023 Svinninge
Regstrup 2023-24 Tornved

 

Der arbejdes stadig videre med en flytning af det nuværende Holbæk Renseanlæg, og i den forbindelse har Holbæk og Odsherred kommuner indgået et tværkommunalt samarbejde om en fælles renseløsning, der samtidig vil reducere næringsstoftilførslen til Isefjorden væsentligt.

Dette er besluttet ved en hensigtserklæring underskrevet af begge kommuners borgmestre den 13.maj 2019. Dette samarbejde har til formål at fremme den politiske opbakning til miljøprojektet, og derigennem sikre politisk godkendelse fra begge kommuner.

En eventuel beslutning om en ny renseløsning for Holbæk renseanlæg, vil efterfølgende indstilles vedtaget som et tillæg til spildevandsplanen.

Placeringen af planlagte afskærende ledninger ved nedlæggelse af renseanlæg fremgår af GIS-kort for kloakoplande. Alle placeringer er omtrentlige, da det endelige tracé først kan fastlægges ved en detailprojektering.

Den overordnede renseanlægsstruktur baseres efter 2024 på 6 offentlige renseanlæg, som angivet i nedenstående tabel.

(Renseanlæg i Holbæk Kommune efter centralisering).

 

Anlæg

Godkendt

kapacitet [PE]

Recipient Modtager i plan spildevand
fra nedlagte renseanlæg
Holbæk 60.000 Holbæk Fjord/Isefjord Hellestrup Syd
Bybjerg 1.900

Isefjord

 

Næsby
Tornved 22.500 Lammefjord/Isefjord Regstrup
Svinninge

4.500

 

Lammefjord/Isefjord Godthåb-Faurbo
Gislinge 5.170 Lammefjord/Isefjord  
Tysinge 17.000 Åsmose Å/Tissø/Storebælt  

 

Holbæk Renseanlæg

Private anlæg større end 30 PE

Større private renseanlæg omfatter anlæg over 30 personækvivalenter, der ikke er drevet og vedligeholdt af den offentlige forsyning, men hvor drift og vedligeholdelse afholdes af de personer, der er tilsluttet det pågældende anlæg.

Planlagte tiltag

De anlæg, som ligger i vandplan-opland med krav om spildevandsrensning og udelukkende foretager mekanisk/bundfældning af spildevandet, kan i planperioden forvente påbud om forbedret rensning af spildevandet.

Ved et eventuelt påbud kan anlæggets ejer/ejerlav med fordel forhandle med forsyningen om en eventuel offentlig overtagelse af forsyningsområdet. I de fleste tilfælde vil det være økonomisk og miljømæssigt fordelagtig at afskære spildevandet til et større offentligt renseanlæg.

 

Anlægsnavn Note
Bennebo Mekanisk anlæg
Friheden Renseanlæg  
Knabstrup Teglværk  
Bukkerup Spildevand ApS Mini renseanlæg m.m.
Luthersk Missions Lejrcenter Nedsivning
Mårsø Mekanisk anlæg
Søtoftegård  
Gedebjerg Camping Kloakering ca. 2028
Orøstrand (Børrehoved drengehjem) Mekanisk-biologisk

 

Bukkerup Spildevand ApS, håndterer spildevand fra cirka 43 ejendomme i Bukkerup Vandværks opland. Betalingsvedtægter m.m. tinglyses på ejendommene.

Herudover drives der flere mindre private anlæg/spildevandslav, som renser spildevand fra færre end 30 personer.