Styrke

Området domineres af en storskala herregårdsstruktur med både landbrug og skovbrug. På trods af denne helhed opleves området relativt fragmenteret, dog med enkelte store enheder. Skoven, herregårdslandskabet i stor skala og husmandsbebyggelserne i mindre skala skaber en afvekslende oplevelse i det generelt åbne landskab.

Tilstand

Området fremstår relativt autentisk, de største forandringer er kommet med etablering af Munkholmvej og Munkolmbroen fra 1952. Eriksholm Avlsgård er opstået i starten af 1900 tallet og bebyggelsen ved Eriksholm Mark er formodentlig opstået omkring samme tid. Siden da er der ikke sket de store ændringer i områdets struktur.

Sårbarhed

Området har en varierende sårbarhed, omkring Eriksholm Mark og langs kysten er mere sårbart end den resterende del af området. Den store skala i herregårdslandskabet skaber mulighed for etablering af større elementer, dog skal oplevelsen af det åbne land og den store skala i herregårdslandskabet respekters.

Særlige landskabelige forhold

Eriksholm skov og kysten

Skovens beliggenhed i direkte tilknytning til kysten samt de stedvise kystskrænter gør, at adgangen til fjorden er relativt begrænset. Forden opleves de fleste steder fra et højere liggende terræn og kan kun benyttes rekreativt omkring Munkholmforbindelsen.