Analysedatabase

Vandværkerne skal i henhold til bekendtgørelse om vandkvalitet (Bek. nr. 1448 af 11. december 2007) udtage prøver både ved boringerne, ved afgang fra vandværket og på ledningsnettet. Antallet af prøver - analysehyppigheden - afhænger af hvor mange m3 vand der årligt indvindes.

Alle analyser skal indberettes til en national database - og alle vandværker skal løbende orientere forbrugerne om vandkvaliteten.

33 af vandværkerne i Holbæk Kommune overholder med sikkerhed denne analysefrekvens, medens de resterende værker enten ikke overholder frekvensen eller ikke har sikret at analyseresultatet er tilgængeligt på den nationale database.

Fakta

Lovkrav
Vandværkerne skal løbende tage analyser og oplyse sine forbrugere om resultatet af sådanne analyser.

Lovkravet til disse analyser er beskrevet i Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandværker - Bekendtgørelse nr. 1449 af 11.12.2007 - se bilag eller link.

Adgang til data
Alle analyser skal indberettes til en national database. Denne kan ses på:
http://www.geus.dk/
hvor du skal ind på Jupiter databasen under "Adgang til alle data" og søge på netop dit vandværk.

Ved utilfredsstillende vandkvalitet

Jf. Vandforsyningslovens § 62 stk. 2 påhviler der kommunalbestyrelsen særlige forpligtigelser i forhold til at gribe ind, hvis der konstateres utilfredsstillende vandkvalitet på følgende typer af vandforsyningsanlæg:

  • almene vandforsyningsanlæg
  • ikke-almene vandforsyningsanlæg, der leverer mere end 3.000 m3 vand årligt
  • vandforsyningsanlæg, der leverer vand til institutioner (daginstitutioner, plejehjem, skoler, sygehuse o.l.) eller kommercielle aktiviteter (campingpladser, restaurationer, hoteller o.l.

Hvis der ved en drikkevandsanalyse konstateres, at indholdet af et eller flere stoffer i vandet fra disse anlæg overskrider kvalitetskravet ifølge Drikkevandsbekendtgørelsen, har Holbæk Kommune som tilsynsmyndighed pligt til at reagere ved:

  • At forsøge at afdække årsagen til problemerne (kontakte den ansvarlige for anlægget og udføre teknisk tilsyn på anlægget)
  • At meddele henstilling/påbud med krav om, at der hurtigst muligt iværksættes udbedrende foranstaltninger til genoprettelse af en tilfredsstillende vandkvalitet
  • At meddele påbud om, hvilke foranstaltninger, der skal iværksættes for at imødegå problemerne hvis vandet i samråd med Embedslægeinstitutionen bedømmes som sundhedsfarligt – herunder hvilke anvendelsesmæssige begrænsninger der skal meddeles til forbrugerne (f.eks. kogeanbefaling).

Holbæk Kommune vil ligeledes håndtere overskridelser af kvalitetskravene på ikke almene vandværker mindre en 3.000 m3 årligt (forsyner 3-9 ejendomme) efter ovennævnte reaktionsmønster.

Små enkeltanlæg (enkeltindvindere)

For mindre enkeltanlæg (brønde eller boringer, som forsyner 1-2 ejendomme) har Holbæk Kommune i henhold til Vandforsyningslovens § 62 stk. 4 ligeledes tilsynspligten.

Loven åbner op for at der kan dispenseres for mindre overskridelser i en korte årrække - typisk indtil det bliver muligt at tilslutte ejendommen til et alment vandværk. I dispensationsperioden kræves skarpet overvågning i form af en årlig vandanalyse for at følge udviklingen i vandkvaliteten. Hvis tilslutning til et alment vandværk umiddelbart er muligt vil der normalt ikke kunne dispenseres.

Ved alvorlige overskridelser hvor vandet bedømmes som sundhedsfarligt vil Holbæk Kommune dog meddele påbud efter Vandforsyningslovens § 62, stk 1 om at fremskaffe vand af en tilfredsstillende kvalitet indenfor et kortere tidsrum (6-12 måneder).

Den nuværende vandkvalitet er beskrevet i afsnittet vandkvalitet under fanebladet "Vandværker".