Indsatser

Det er valgt at fokusere på indsatser, der vurderes realistiske at udføre og færdiggøre inden for en overskuelig fremtid og inden for en økonomisk ramme, der er overkommelig for de berørte parter. Dette for at sikre, at indsatsplanen ikke blot bliver en tilkendegivelse af gode hensigter, men består af indsatser, der er realistiske at gennemføre. I de følgende faner gennemgås de indsatser, der er i spil og deres generelle funktion i forhold til grundvandsbeskyttelsen.

I fanen specifikke indsatser, beskrives dels den kommunale indsats dels indsatserne på det enkelte vandværk.

Udsigt fra Nørre Stænge mod Tuse Næs.

Omkostninger

Omkostningerne til indsatserne sættes som udgangspunkt til 0 kr. i de tilfælde, hvor der er tale om forbrugt tid hos kommunen, samt hvor det skønnes, at indsatsen er en del af vandværkets normale administration eller uden væsentligt tidsforbrug.

Omkostninger i forbindelse med den normale overvågning angives ikke, idet den omfattes af den almindelige og lovpligtige overvågning og prøvetagning. Omkostningen til den supplerende monitering angives efter bedste skøn. Dette gælder ligeledes for udgifter til tryk og udsendelse af breve og pjecer som Holbæk Kommune betaler.

I forbindelse med aftaler om nedbringelse af kvælstofbelastningen i indvindingsoplande og grundvandsdannende oplandet antages vandværkerne som udgangspunkt at være friholdt for omkostninger. Dog må der forventes mødeudgifter til en landbrugskonsulents deltagelse i de møder vandværkerne vil afholde med de berørte lodsejere.