Fremtidige forsyningsområder

Der er i forbindelse med udarbejdelse af vandforsyningsplanen foretaget en vurdering af vandforsyningernes evne til – inden for planperioden - at leve op til deres forsyningsforpligtigelser. På denne baggrund er det besluttet at fastholde den nuværende forsyningsstruktur, men at supplere den med inddeling af kommunen i ”vandforsynings-klynger”, se nedenfor.

Forsyningsstrukturen er vist på kortbilag 1.

Den nuværende forsyningsstruktur forventes at kunne leve op til de krav, som der stilles til fremtiden, herunder

  • At der er tilstrækkelig kapacitet på vandværkerne til at dække den fremtidige stigning i vandbehovet, der følger af den planlagte udbygning i kommunen.
  • At der er tilstrækkelig kapacitet på vandværkerne til at sikre vandforsyning til de enkeltindvindere, der måtte ønske det eller som må anmode om det grundet dårlig kvalitet af vandet fra deres boringer.

Nødforsyning

Holbæk Kommune forudsætter, som en nødvendig forudsætning for at den nuværende forsyningsstruktur kan fastholdes, at vandværkerne sikrer deres forsyningssikkerhed.

Dette kan ske på flere måder, bl.a. ved at have mere end en indvindingsboring.

Det vurderes dog, at den bedste løsning til sikring af forsyningssikkerheden er et sammenhængende ledningsnet, hvorfor der i aktivitetsplanerne er medtaget anlæg af en række nødforsyningsledninger i de kommende år.

Holbæk Kommune anmoder vandværkerne om at igangsætte en undersøgelse af den optimale løsning på dette problem. Ud fra denne analyse etablerer de udpegede "vandforsyningsklynger" nødvendige nødforsyningsledninger.

Vurdering af den nye forsyningsstruktur

Vandforsyningernes evne til at leve op til deres forsyningsforpligtigelse afhænger af en række forhold, herunder især:

  • Om vandforsyningens forsyningssikkerhed er truet, fordi de kun har en boring og ingen nødforbindelse til andet vandværk
  • Om vandforsyningen har en begrænset grundvandsressource, enten kvantitativt eller af en kvalitet der gør vandbehandlingen vanskelig
  • Om der er behov for store investeringer til renovering for at sikre vandkvaliteten fremover.

Der er udarbejdet en oversigt over hvilke vandværker, der vurderes at have problemer med at kunne leve op til fremtidens krav og forsyningsforpligtigelser. Dette gælder for 16 vandværker, der typisk har en lav forsyningssikkerhed, idet værket er afhængigt af kun en indvindingsboring og står uden nødforsyningsmulighed, hvis boringen forurenes.

Den fremtidige forsyningsstruktur suppleres derfor som nævnt med ”vandforsynings-klynger”.

Holbæk Kommune planlægger følgende forløb for etablering af den nye struktur:

  • På møder mellem Natur, Miljø og Landskab og vandforsyningerne drøftes og fastlægges de opgaver som vandforsyningerne indenfor klyngerne påtager sig (nødforsyning, samarbejde etc.)
  • I 2012 drøftes og aftales hvilke vandværker, der hører sammen i klyngerne
  • Fra 1. januar 2013 arbejder vandforsyningerne i de enkelte klynger på at etablere de samarbejder samt de anlæg, der er nødvendige for at ”vandforsyningsklyngerne” kan løfte de aftalte opgaver.

Vandforsynings-klyngerne vil blive etableret med udgangspunkt i geografiske forhold. Desuden vil det blive sikret, at der indenfor hver klynge er 2 – 4 vandværker, der er i stand til – eller med beskedne midler kan bringes i stand til – at fungere som støtte for de øvrige vandforsyninger indenfor klyngen.

Endelig vil den nye struktur tage højde for de samarbejder, der allerede er etableret f.eks. omkring VN og på Tuse.

Typeinddeling

Tabel 1. Typeinddeling af vandværkerne, baseret på tilsyn i 2010

Vandværk Sår-
barhed
Vandkvalitet Antal boringer Boringer beskyttet Nød-
forsyning
Beholder-kapacitet i timer Bedøm-
melse
Samlet vurdering (2010)** Bemærkninger
Allerup Nogen Klorid 2 1 1 12 2    
Arnakke Gods Lille Coliforme bakterier ved 37º C 1 0 0 - 2-4   Lav forsyningssikkerhed, værk med investeringsbehov
Baptisternes Skole Lille Nitrat , dichlobenil 1 1 0 0 2   Lav forsyningssikkerhed
Beauvais Lille Nitrat 4 4 0 16 2-3   Værk med investeringsbehov
Bognæs, Ny Størst - 2 2 1 - 1-2    
Brorfelde Lille Jern, Mangan 1 1 1 1 2    
Bukkerup Lille - 2 2 0 25 2    
Bybjerg – Orø Størst Nitrat 2 0 0 24 1    
Børrehoved Nogen BAM, jern 1 1 2 29 1-2    
Dønnerup Gods Størst Nitrit, ammonium 1 0 0 - 2   Lav forsyningssikkerhed, indvinder mere end tilladelsen
Færgebakkerne Størst Nitrat 2 2 1 13 2    
Gislinge Lille Arsen, chlorid, ammonium, mangan, Kimtal ved 22º C 3 2 1 64 2    
Gl. Tølløse Lille - 1 1 1 80 2    
Grundmosegård Nogen - 1 0 0 - 2   Lav forsyningssikkerhed
Hagested Lille Arsen 1 1 1 61 2    
Hagestedgård - Kimtal 1 1 0 - 2-4   Lav forsyningssikkerhed, værk med investeringsbehov
Hjembæk Nogen Ammonium, mangan, nitrit 1 1 1 13 2    
Holbæk Forsyning, Søndre Vandværk Lille Nitrat, Ammonium 7 4 1 1    
Holbæk Forsyning, Langerød Vandværk Lille/
nogen
Nitrat/chlorid, Ammonium 7 5 0 1    
Holmstrup Ukendt Nitrat 1 1 0 - 2   Lav forsyningssikkerhed
Igelsø Lille Nitrat 2 2 0 22 2    
Jukkerup Lille - 1 0 0 - 2-3   Lav forsyningssikkerhed, værk med investeringsbehov
Jyderup Stationsby Nogen/
lille
- 5 5 1 17 2    
Jyderup Østre Lille Nitrit 3 2 1 25 2    
Kisserup Nogen Nitrat 3 2 2 61 2    
Knabstrup Lille Chlorid 2 2 2 17 1-2    
Knabstrup Hovedgård Lille - 1 1 1   2-3    
Knabstrup Teglværk Lille - 1 0 1 90 2   Lav forsyningssikkerhed
Kr. Eskilstrup Lille Arsen 4 1 3 25 1-2    
Kundby Lille Coliforme bakterier ved 37º C 2 2 0 19 2    
Kvanløse Lille - 2 2 0 45 1-2    
Kvarmløse – Tølløse Nogen - 7 5 (7)* 7 - 2    
Langåsen Lille Nitrat 1 1 0 19 2   Lav forsyningssikkerhed
Markeslev Strand Størst - 3 3 3 41 2    
Mørkøv Nogen - 2 2 3 7 1-2    
Mårsø Lille Chlorid, BAM, 1 1 2 62 2    
Næsby Lille Chlorid 1 0 1 200 2    
Nr. Eskilstrup Nogen - 1 1 1 26 2    
Nr. Jernløse Lille - 2 2 1 50 2    
Ny Hagested – Trønninge Nogen BAM 2 2 3 52 2    
Orøgård Nogen Nitrat 1 1 1 45 2    
Regstrup Lille Nitrat, ammomium 2 1 1 12 1-2   Indvinder mere end tilladelsen
Salvig Lille/
Størst
Nitrat 2 2 1 18 2    
SEAS–NVE Lille BAM, nitrat, ammonium, nitrit, kimtal 2 0 0 25 2    
Skamstrup Lille - 2 2 1 18 1-2    
Skellingsted Lille Arsen. Chlorid 2 2 1 - 1-2    
Skolehjemmet Orøstrand Størst Nitrat 1 0 1 - 2   Lav forsyningssikkerhed
Smidstrup Lille - 1 1 0 25 1-2   Lav forsyningssikkerhed
Soderup Lille BAM 2 2 2 10 2    
St. Merløse Størst - 2 2 3 36 1-2    
Stigs Bjergby Lille - 3 3 3 6 2    
Stokkebjerg – Godthåb Lille Nitrat 2 2 2 18 2    
Svinninge Lille Coliforme bakterier ved 37º C, E.Coli 3 2 1 10 2    
Søbjerg Lille - 2 0 0 32 2    
Søtofte Lille - 2 0 0 6 2    
Tingerup Lille - 2 1 0 10 1-2    
Tjepperup Lille - 1 1 1 9 2    
Tjørnede Ukendt - 1 1 1 - 2    
To-Bjerg Lille Jern 3 3 1 8 1    
Tuse Nogen Chlorid, anioniske detergenter, nitrit, Kimtal 5 5 3 20 2    
Ugerløse Lille Nitrat 3 3 1 6 1-2    
Undløse Lille - 3 2 1 6 2    
Vestervangen Nogen BAM 2 2 1 17 2    
Vipperød Lille Ammonium, jern, mangan 4 4 1 13 2    
Vandværk Sår-
barhed
Vandkvalitet Antal boringer Boringer beskyttet Nød-
forsyning
Beholder-kapacitet i timer Bedøm-
melse
Samlet vurdering Bemærkninger

* Kvarmløse-Tølløse har 2 nye boringer som ikke er besigtiget under tilsyn, da de ikke var taget i brug.

** Flere vandværker har efter drøftelser med Holbæk Kommune i 2010/2011 taget initiativer, der har forbedret situationen.

 

Inddelingen i klynger bygger på en typeinddeling af vandværker (se tabel) hvor vandværkerne inddeles i typer, hvor:

RØD = Vandværk, der har brug for væsentlige investeringer eller tæt samarbejde med andet vandværk for at opfylde sine forsyningsforpligtigelser.

GUL = Vandværk, der forventes at kunne leve op til forsyningsforpligtigelserne overfor nuværende forbrugere uden store ændringer.

GRØN = Vandværk, der vil kunne klare at blive pålagt forsyningsforpligtigelser udenfor eget forsyningsområde.

Vandværker der karakteriseres med farven rød, er de værker, der vurderes at være i risikozonen enten

- Fordi de kun har én boring og ingen stærk nødforbindelse

- Fordi de har begrænset grundvandsressource enten kvantitativt eller kvalitativt

- Fordi de har et investeringsefterslæb

Inddelingen i klynger sker så der er 2 – 5 primærvandværker, der alle er klassificerede med grøn. I hver klynge er disse primærvandværker (der påtager sig, at tage initiativer til samarbejde herunder etablering af nødforbindelser) og andre værker kaldet sekundære vandværker, der støtter sig til primærvandværkerne.

Forslag til fremtidig forsyningsstruktur

På baggrund af den udførte vurdering af vandværkerne - se skemaet ovenfor - er der nedenfor opstillet et forslag til en ny forsyningsstruktur. Det skal bemærkes, at vandværkerne på Orø udgør et selvstændigt område. Opdelingen vil blive drøftet med vandværkerne i 2012.

Område Primære Vandværker Sekundære Vandværker
Område 1
VN Samarbejdet og Holbæk Vest
Mørkøv
Gislinge
Jyderup Østre
Jyderup Stationsby
Svinninge

Stigs Bjergby
Kundby
Skamstrup
Hjembæk
Langåsen
Skellingsted

Stokkebjerg - Godthåb
Knabstrup
Holmstrup
Arnakke Gods
Dønnerup Gods
Torbenfeldt Gods
Grundmosegård
Knabstrup Hovedgård
Knabstrup Teglværk
SEAS NVE

Område 2
Holbæk by og omegn
Holbæk Forsyning
Vipperød

Tjepperup
Regstrup
Nr. Jernløse
Jernløse
Kvanløse
Igelsø

Område 3
Tølløse
Kvamløse Tølløse
Ugerløse
Undløse
St. Merløse
Kr. Eskilstrup

Gl. Tølløse
Søtofte
Nr. Eskilstrup
Tjørnede
Soderup
Søbjerg
Bukkerup
Baptisternes skole
Brorfelde
Jukkerup
Smidstrup

Område 4
Tuse Næs og Lammefjorden
To-Bjerg
Kisserup
Markeslev Strand

Bognæs Ny
Hagested
Hagestedgård
Mårsø
Ny Hagested Trønninge
Tuse
Allerup
Vestervangen