Indledning

Her kan du få overblik over den eksisterende og planlagte spildevandshåndtering i Holbæk Kommune og rammerne for håndteringen af spildevandet i kommunen.

Planen er politikernes overblik over kommunens håndtering af spildevand, og grundlaget for kommunens administration af spildevandsområdet. Det er samtidig hensigten, at alle i kommunen gennem planen skal kunne orientere sig om deres egne forhold for så vidt angår eksisterende og fremtidige spildevandsforhold.

I spildevandsplanen beskrives de eksisterende forhold og de kommende års aktiviteter, for følgende områder:

  • Renseanlæg
  • Spildevandshåndtering i det åbne land
  • Kloakoplande
  • Ledningsanlæg og kloaksanering
  • Slamhåndtering
  • Tids- og investeringsplan

Som grundejer kan du desuden få et overblik over rettigheder og pligter uanset om din ejendom ligger i det åbne land, er kloakeret eller er planlagt kloakeret.