Private anlæg

Herunder følger en fortegnelse over alle private fællesanlæg (større end 30 PE). For oplysninger om oprettelse af private spildevandslav, henvises til beskrivelsen under afsnittet om Ret og Pligt. For at læse mere om private spildevandslav, klik på link til siden om Ret og Pligt.

Desuden beskrives de overordnede retningslinjer for private bygherrer og firmaer ved projektering af afvandingsanlæg fra nye bolig- eller erhvervsområder.

Private anlæg større end 30 PE

Større private renseanlæg omfatter anlæg over 30 personækvivalenter, der ikke er drevet og vedligeholdt af den offentlige forsyning, men hvor drift og vedligeholdelse afholdes af de personer, der er tilsluttet det pågældende anlæg.

Nedenstående liste indeholder alle registrerede større private renseanlæg i Holbæk Kommune. Hvor der er kendskab til planlagte nedlæggelser af private anlæg indenfor planperioden, er dette angivet i noten.

Holbæk Kommune giver tilladelse til udledning fra de større private renseanlæg og fører tilsyn med udledningen fra alle nedenstående anlæg.

Planlagte tiltag

De anlæg, som ligger i vandplan-opland med krav om spildevandsrensning og udelukkende foretager mekanisk/bundfældning af spildevandet, kan i planperioden forvente påbud om forbedret rensning af spildevandet.

Ved et påbud kan anlæggets ejer/ejerlav eventuelt forhandle med forsyningen om en eventuel offentlig overtagelse af forsyningsområdet. I de fleste tilfælde vil det være økonomisk og miljømæssigt fordelagtig at afskære spildevandet til et større offentligt renseanlæg.

 

Anlægsnavn  Note
Bennebo  Mekanisk anlæg
Friheden Renseanlæg   
Knabstrup Teglværk  Rodzoneanlæg fra 1985
Luthersk Missions Lejrcenter  Nedsivning
Mårsø  Mekanisk anlæg
Bukkerup Spildevand Aps.  Minirenseanlæg m.m.
Søtoftegård   
Gedebjerg Camping  Kloakering ca. 2028
Orøstrand (Børrehoved drengehjem)  Mekanisk-biologisk

Bukkerup Spildevand ApS, håndterer spildevand fra ca. 43 ejendomme i Bukkerup Vandværks opland. Betalingsvedtægter m.m. tinglyses ejendommene.

Herudover drives der flere mindre private anlæg / spildevandslav, som renser spildevands fra færre end 30 personer.

Afvanding ved nye bolig- og erhvervsområder

Spildevandsplanen udlægger de arealer, som i planperioden kan kloakeres og definerer samtidig kloakeringstypen. Kloakeringstypen er som udgangspunkt offentlig spildevandskloakering, hvilket indebærer at overfladevand skal håndteres lokalt ved private anlæg - ex. nedsivning eller privat regnvandssystem med opsamling i regnvandsbassin og efter følgende udledning af regnvand.

For at imødegå situationer, hvor private bygherrer på et sent tidpunkt i projekteringsfasen bliver opmærksomme på, at området er vanskeligt at afvande, eller jordarten/grundvandsforhold gør det vanskeligt at nedsive overfladevand, skal der udarbejdes en afvandingsplan, senest i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan. Afvandingsplanen skal indeholde oplysninger om jordbundsforhold, grundvandsstand samt strømningsmønster af det nedsivende vand.

Planlægningen af afvandingen bør følge nedenstående trin:

1: Som udgangspunkt undersøges muligheden for at nedsive regnvand fra området. I erhvervsområder kan vejvand kun nedsives, hvis der ikke er risiko for forurening af grundvandet. Da kapaciteten af nedsivningsanlæg er begrænset kan det forventes, at der også skal etableres lokal opmagasinering af regnvand, som efterfølgende kan nedsive.

2: Hvis nedsivning ikke kan lade sig gøre, eller er begrænset til dele af området, kan der ansøges om udledningstilladelse til lokal recipient. Det kan forventes, at der skal etableres lokal opmagasinering af regnvand, som skal neddrosles før udledning til recipient.