Strategi

Målsætning
Området bør bevares som åbent landbrugsland af mellem skala. Nærheden til byen vil gøre det relevant, at tillade bynære funktioner i området, såsom rideskoler, rekreative anlæg og ikke-støjende fritidsanlæg. Området bør fastholdes som kulturpræget landskab.

Anbefaling
Udsigt til vandet bør respekteres. Nyplantninger i form af småskove, alléer, levende hegn mv. bør tilstræbes – især i områdets sydlige og vestlige del. Mod nord bør området dog holdes åbent. Området ved Bredetved bør i særlig grad beskyttes.

Området omkring Andelslandsbyen Nyvang bør friholdes for større bebyggelser eller anlæg, som kan virke forstyrrende på oplevelsen inden for museumsområdet.

Området set fra kysten ved Bredetved mod Kirsebærholm.

Landskabskarakter

Landskabet er afvekslende og dynamisk med hensyn til terræn og bevoksning. De forskellige elementer i form af bebyggelse, bevoksninger og nærheden til kysten spiller godt sammen. Landskabet er ikke under egentlig forandring, men opleves som i en stabil udvikling. Større indgreb som golfbane og skydebane, er etableret i området, på en sådan måde, at de underlægger sig landskabets skala. Dele af området, er overgået til byområde og er derfor ikke er omfattet af denne beskrivelse. Generelt virker landskabet nutidigt, men uden en oplevelse af væsentlige ændringer. Især området øst for Bredetved virker autentisk i højere grad end det øvrige.

Karaktergivende landskabselementer
Området er karakteriseret ved et forholdsvis uforstyrret landskab med oplevelsen af kyst og skov i landskabet. Landskabet er svagt bølget til let kuperet og hældende mod kysten. Forholdsvis store marker og gårde. Området er også karakteristisk ved gårdenes stuehuse, som er større end på typiske gårde i kommunen.

Karaktergivende rumlige og visuelle forhold
Skovbrynene danner tydelige grænser i landskabet. Tilsvarende markerer Bredetved landsby sig tydeligt i landskabet.

Afgrænsning
Landskabet virker velafgrænset af skovene, beplantninger og bygrænserne. Kun mod syd er afgrænsningen mere diffus. Der er markante kig mod vandet, men kun i den nordlige del af området er fjorden et tydeligt element i landskabet.

Nøglekarakteristika
Bølget landbrugsland med tydelige landskabsrum og beplantninger. Middelstore gårde, som ikke dominerer landskabet.

Beliggenhed

Området er beliggende umiddelbart øst for Holbæk by og afgrænses mod nord og øst af Isefjorden og Holbæk Fjord. Mod vest af Holbæk by og mod syd af område 2 Eriksholm.

Området har en udstrækning på ca. 7 km²

Begrundelse for udvælgelse
Landbrugsland med svagt bølget terræn. Mellemskala landskab med en del bynære funktioner og beplantninger.'