Påbud om forbedret rensning

Er din ejendom beliggende i det åbne land og er der rensekrav, kan du herunder finde ud af, hvilke muligheder du har for at opfylde rensekravet.

Eksempel på rørudløb til Bårupgrøften nord for Kirke Eskilstrup

Grundejerens muligheder

Når den enkelte grundejer modtager et påbud om forbedret rensning, har vedkommende tre muligheder:

  1. Grundejeren ønsker ikke at modtage tilbuddet om kontraktligt medlemskab af Fors A/S. Ejeren sørger selv for at etablere for bedret rensning, der overholder kravet til renseklasse.
  2. Grundejeren tager imod tilbuddet om kontraktligt medlemskab af Fors A/S. Fors A/S finansierer, etablerer, driver og vedligeholder en renseløsning, der vælges af Fors A/S. Anlægget ejes af grundejeren. Ejeren betaler tilslutningsbidrag og efterfølgende et årligt vandafledningsbidrag.
  3. Grundejeren tager imod tilbuddet, men foretrækker et andet anlæg end det af Fors A/S valgte, og som lever op til spildevandsplanens krav. Fors A/S finansierer, etablerer, driver og vedligeholder den ønskede renseløsning. Ejeren betaler tilslutningsbidrag, et efterfølgende årligt vandafledningsbidrag samt en eventuel prisforskel mellem tilbuddet og den ønskede renseløsning.

Ved løsning 1 er grundejeren selv ansvarlig for at opfylde påbuddet og afholder selv alle udgifter i forbindelse med etablering og drift af renseløsningen. Såfremt et påbud ikke efterleves, kan kommunen kræve, at det ulovlige forhold bringes til ophør. Sker dette ikke, kan der indgives politianmeldelse.

Ved løsning 2 og 3 skal grundejeren, ud over tilslutnings- og vandafledningsbidrag, afholde udgifter i form af eksempelvis ombygning/renovering af bundfældningstank, så gældende krav opfyldes, driftsudgifter i form af eksempelvis strøm og vand til den valgte renseløsning, omlægning af kloakledninger samt forsikring af renseløsningen. Desuden skal ejeren selv sørge for bortledning af tag- og overfladevand.

Tømning af bundfældningstanke er i alle tre tilfælde omfattet af tømningsordningen. Ved løsning 2 og 3 afholder Fors A/S udgifter til tømning af bundfældningstanken.

Privat spildevandslav: Hvis flere tætliggende ejendomme kan blive enige om at etablere et fælles renseanlæg, er dette også en mulighed. For at læse mere om denne mulighed, klik på link til privat spildevandslav.

Eksempel på minirenseanlæg under etablering

Etablering af eget anlæg

Mange lodsejere vælger selv at etablere et anlæg til forbedret rensning af spildevandet, da dette i mange tilfælde er den økonomisk mest fordelagtige løsning.

Ved medlemskab af kloakforsyningen skal der betales tilslutningsbidrag og en takst pr. afledt kubikmeter spildevand til forsyningsselskabet. Derfor vælger mange lodsejere selv at etablere eget spildevandsanlæg. I de tilfælde, hvor forbedringen af spildevandsrensningen kan ske ved etablering af nedsivningsanlæg, vurderes det, at langt de fleste ud fra en økonomisk betragtning vil vælge ikke at indtræde i kloakforsyningen.

Du kan ved hjælp af spildevandsplanens kort over beskyttede boringer, nitratfølsomme indvindingsområder, mulighed for nedsivning og jordforurening danne dig et indtryk af, om det vil være muligt at etablere et nedsivningsanlæg. Klik på link til kort over det åbne land.

Vandindvindinger: Af spildevandsplanens kort fremgår beskyttelseszoner omkring indvindingsboringer. Ifølge spildevandbekendtgørelsen skal der være mindst 300 meter fra nedsivningsanlæg til vandindvindingsanlæg med krav om drikkevandskvalitet.

Der kan i særlige tilfælde dispenseres ned til 150 meter fra indvindning, hvis det kan dokumenteres, at nedsivningen kan ske uden risiko for vandindvindingen. Forureningen med spildevand fra spredt bebyggelse til overfladevand kan undgås ved at nedsive spildevandet. Det skal imidlertid sikres, at nedsivning er forenelig med grundvandsbeskyttelsen.

Nitratfølsomme indvindingsområder (NFI): I disse områder er den naturlige beskyttelse af grundvandet ikke god og nedsivning af spildevand kan udgøre en større risiko grundvand end i områder, der ikke er udpeget som NFI. Nedsivning af spildevand kan derfor som hovedregel ikke forsøges i NFI.

Mulighed for nedsivning: Ud over beskyttelseszoner for indvinding af drikkevand, skal spildevandet også kunne nedsive på den aktuelle lokalitet. Korttemaet er dog kun retningsgivende. For at være sikker på om nedsivning kan lade sig gøre, kan du bede en autoriseret kloakmester udføre en nedsivningstest på din ejendom.

Jordforurening: Der kan normalt ikke gives tilladelse til nedsivning af spildevand på forurenede arealer. Af spildevandsplanens kort er temaer over jordforureninger vist. Et areal er kortlagt på vidensniveau 1 (V1), hvis der er kendskab til aktiviteter, der kan have forårsaget forurening på arealet. Et areal er kortlagt på V2 niveau, hvis der er dokumentation for jordforurening på arealet.

Eksempel på rensemetoder

Til lokal håndtering af spildevandet findes en række spildevandsanlæg, der opfylder rensekravene i de enkelte renseklasser. Herunder beskrives anlægstyperne kortfattet.

For detaljerede oplysninger om anlægstyperne henvises til relevante vejledninger fra Miljøstyrelsen om anlægstyper i det åbne land (www.mst.dk).

Holbæk Kommune har i samarbejde med andre kommuner udarbejdet vejledninger og videoer, der viser de forskellige anlægstyper. Information kan findes på hjemmesiden 

https://holbaek.dk/borger/teknik-og-miljoe/vand/spildevand/spildevand-i-det-aabne-land/forskellige-spildevandsloesninger/ 

Der findes vejledninger for følgende anlægstyper:

  • Nedsivningsanlæg
  • Biologiske sandfilteranlæg og rodzoneanlæg
  • Krav til indretning og typegodkendelse af biologiske minirenseanlæg
  • Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE

De typiske rensemetoder er angivet i tabellen med angivelse af tilhørende renseklasse.

Et beplantet filteranlæg svarer til et rodzoneanlæg, men med forbedret lodret gennemstrømning gennem rodzonen.

 

Rensemetode Renseklasse
SOP SO OP O
Nedsivningsanlæg
Minirenseanlæg
Samletank
Pileanlæg
Sandfilter    
Beplantet filteranlæg     
Rodzoneanlæg      

Hvis du vil læse mere om reglerne for udstedelse af påbud, og kommunens administration af dette, henvises til siden om rammer for spildevand. For at komme til siden, klik på link til siden for det åbne land.

Vil du læse om dine muligheder for at låne til de omkostninger, der er forbundet med et påbud om rensning, kan du klikke på link til mulighed for afdragsordning.