Rammer for spildevand

Spildevandsplanen er Holbæk Kommunes sektorplan for behandling af spildevand.

Spildevandsplanens rammer beskriver den nuværende og planlagte spildevandsstruktur, og kortlægger de nuværende og fremtidige områder, hvor der er ret og pligt til at aflede spildevand til det offentlige kloaksystem.

Nedlæggelse af renseanlæg er beskrevet under afsnittet Strukturplan for renseanlæg.

Kortlægning af kloakoplande fremgår af planens digitale kortværk. For at se det digitale kort klik på link til kort over kloakoplande.

Ejendomme som ikke er planlagt kloakeret, og som ikke overholder gældende rensekrav, kan i planperioden forvente at få krav om forbedret spildevandsrensning ved anlæg af individuelle renseløsninger. Du kan læse mere om disse krav under fanen "Det åbne land" eller ved at klikke på link til Det åbne land.

Kloakdæksel "mandehul"