Strategi

Målsætning
Området bør bevares som åbent landbrugsland. Landbruget skal fortsat have mulighed for en naturlig udvikling, men etablering af større brug og store tekniske anlæg bør begrænses. Det er forventeligt, at der visse steder vil ske en ændring af landbrugene mod mere hobbyprægede ejendomme. Nærheden til Åmosen gør, at områderne nærmest åen skal udvikles under hensyntagen til naturforholdene i Åmosen.

Anbefalinger
Der bør ske en begrænset tilplantning af områderne ved Østrup, men på en måde så landbrugsstrukturen understøttes. Nærmest Åmosen bør en række landbrugsområder ekstensiveres. Udbygning af Undløse by mod øst og mod vest bør undgås.

Landskabskarakter

Karaktergivende landskabselementer
Området virker meget åbent med mange lange udsigter indenfor området og især mod sydvest over Åmosen.

Karaktergivende rumlige og visuelle forhold
Området er relativt fattigt på beplantning og kun ved de nordlige naboområders anderledes landskaber skabes en delvis rumlig afgrænsning. Dog danner Østrup skov en klar grænse mod sydøst.

Et mindre område vest for Østrup ved Fævej og Østrupvej adskiller sig en smule ved at have mindre ejendomme og mindre skæl, grænsen fremstår dog ikke klart og tydeligt. Tilsvarende er området længst mod syd ved undløse bro præget af NKTs store bebyggelsesstruktur og ellers en række mindre ejendomme med tættere bevoksning.

Afgrænsning
Mod syd og vest grænser området op til Åmosen, der generelt er et mere fladt område. Mod nord, område 26 Undløse Nord ses et mere kuperet terræn og et landbrug der er præget af småbrug/hobbybrug. Mod syd skabes grænsen dels af kommunegrænsen, men Østrup skov og skiftet fra landbrugsland til Åmosens våde områder er også medvirkende til at skabe en klar grænse. Mod vest er det ligeledes overgangen til område 23 og Åmosens arealer, der danner grænsen. Den østlige grænse til område 28 Ugerløse opstår især som følge af den klare stjerneudskiftningsstruktur der ses omkring Østrup. Desuden sker der her et klart skift i strukturen fra meget åbent landbrugsland til et væsentligt mindre åbent landbrugsland præget af mellemstore landbrugsejendomme.

Nøglekarakteristika
Åbent landbrugsland med stor afstand mellem gårdene og generelt landbrugsejendomme i en større skala. Meget lidt beplantning i form af småplantninger og linjeformede bevoksninger.

Beliggenhed

Området er beliggende ca. 15,5 km syd for Holbæk by ved Holbæk kommunes grænse til Sorø kommune. Området afgrænses mod nord af områderne 24 Vedebjerg og 26 Undløse Nord. Mod øst af område 28 Ugerløse og mod vest område 23 Store Åmose.

Området har en udstrækning på ca. 9 km2.

Begrundelse for udvælgelse
Området har karakter af at være et meget åbent landbrugsland, hvor man kan se langt. Området er generelt præget af, at landbrugsejendommene er større end i naboområderne.