Udtræden af kloakforsyning

I henhold til spildevandsbekendtgørelsen er der mulighed for, at ejendomme eller virksomheder efter aftale kan udtræde helt eller delvist af kloakforsyningen. Udtræden kræver, at der i spildevandsplanen er angivet mulighed for herfor.

Delvis udtræden af kloakforsyningen omfatter udtræden for regnvand, hvorved grundejeren eller virksomheden fremover selv skal forestå afledning af regnvand, eksempelvis ved nedsivning eller andre LAR-løsninger.

LAR står for ”Lokal Afledning af Regnvand” og dækker over en lang række metoder til at håndtere regnvand. Der findes en række forskellige LAR-løsninger, man kan benytte sig af, alt efter hvad der i den konkrete situation er muligt og attraktivt. Løsningerne kan udføres hver for sig eller kombineres.

  • Nedsivning af regnvand - gennem faskiner, regnbede, græsplæner eller grøfter.
  • Fordampning - typisk gennem grønne tage, som også kan akkumulere og forsinke vandet ved kraftig regn*.
  • Lokal anvendelse - til havevanding eller til toiletskyl og tøjvask.
  • Forsinkelse i bassiner og lignende.

*Hus fra Færøerne med grønt tag

Metoderne indeholder forskellige muligheder for at forsinke, aflede eller genanvende regnvandet. Generelt for løsningerne gælder det, at de er velegnede til håndtering af hverdagsregn, mens kraftig regn kræver egentlige skybrudsløsninger.

Afhængigt af de lokale forhold såsom jordforurening, grundvandets sårbarhed, grundvandsstand og jordbundens egnethed for nedsivning af regnvand kan LAR-løsninger anvendes i større eller mindre grad.

I særlige tilfælde kan der ske tilbagebetaling af tilslutningsbidrag ved udtræden af kloakforsyningen i henhold til Betalingslovens § 4 a. Før tilslutningsretten og -pligten ophæves, vil Fors A/S i hvert enkelt tilfælde tage stilling til omfanget af en eventuel tilbagebetaling af tilslutningsbidrag.

Holbæk Kommune træffer som led i administrationen af spildevandsplanen afgørelse om, hvor vidt en allerede tilsluttet ejendom eller virksomhed kan udtræde af kloakforsyningen. En tilladelse til helt eller delvis udtræden af spildevandsforsyningen meddeles under forudsætning af:

  • At der er enighed herom mellem Holbæk Kommune og ansøger
  • At der er opnået tilladelse til alternativ bortskaffelse
  • At alternativ bortskaffelse ikke tilsidesætter eventuelle miljøhensyn
  • At kloakforsyningens økonomi ikke forringes væsentligt
  • At kloakforsyningen fortsat teknisk kan fungere forsvarligt
  • At det i det udpegede opland er sandsynliggjort, at jordarten og grundvandspotentialet muliggør nedsivning af overfladevand.

Hvis du vil vide, om du har mulighed for at søge om tilbagebetaling af 40 % af tilslutningsbidraget ved udtræden af kloakforsyningen, kan du klikke på link til områder over fælleskloakerede områder.

Som udgangspunkt er Holbæk Kommune indstillet på at lade ejendomme delvist udtræde af kloakforsyningen, hvis det afhjælper hydrauliske udfordringer i kloaksystemet og der opnås en samfundsmæssig økonomisk gevinst. Fors A/S skal vurdere dette og give tilsagn om tilbagebetaling. 

Ansøgning om håndtering af regnvand skal sendes til Holbæk Kommune, som meddeler tilladelse til nedsivning/håndtering af overfladevand. Ansøgning skal indsendes via Byg og Miljø og indeholde oplysninger om areal hvorfra afledning sker, oplysninger om jordens hydrauliske nedsivningsevne ex. ved en nedsivningstest samt beregning af tilstrækkelig størrelse af LAR-løsningen (nedsivningsanlæg, regnbed m.v.). For at se rørcentrets anvisning af regnvand, klik på link til Anvisning for håndtering af regnvand på egen grund.

Eksempel på en LAR-løsning: Regnvandsrende