Mål

Hovedmål for vores grundvand

At beskytte grundvandet i et samarbejde mellem forbrugere, vandværker og kommunen.

Delmål

  1. At indarbejde grundvandshensyn i alle kommunens projekter og planer for at sikre beskyttelse af drikkevandsinteresser
  2. At sikre at indvindingen af grundvand sker under hensyn til kvalitet og økonomi
  3. At fastlægge mængden ved nye indvindingstilladelser efter et princip om at indvindingen max. må være 20 % større end de seneste 3 års indvinding
  4. At der udvises stor forsigtighed i alle kommunens beslutninger og handlinger af betydning for drikkevandinteresserne i kommunen
  5. Opfølgning på og ajourføring af indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse
  6. Arbejde for etablering af et grundvandssamarbejde jf. Vandforsyningslovens § 52a
  7. At grundvandssamarbejdet indleder et samarbejde med landmænd og grundejerforeninger (pesticider)

Handleplan 2012 - 2021

Når byrådet har vedtaget vandforsyningsplanen vil Holbæk Kommune i samråd med Vandværksforum prioritere initiativerne.

Delmål

Initiativer

Ansvarlig

Bemærkninger

4.1

Kortlægge jordvarmeanlæg, nedsivningsanlæg, tankanlæg, åbne brønde.

Vandværkerne høres i forbindelse med sager om tilladelse til jordvarmeanlæg.

 

Kommunen

Ingen

4.2

Tinglysning af forbud mod beplantning og anden hindring for boring.

Vandværkerne tager initiativ til at få vurderet eget energiforbrug.

Kommunen kan give tilladelse til husstandsvindmøller til drift af vandværk, hvor det er muligt i henhold til lovgivningen.

 

Vandværkerne

Ingen

4.3

Kommunen skal automatisk - ved fornyelse af indvindingstilladelser- nedsætte indvindingstilladelsen til 20 % over de seneste 3 års gennemsnit. Dog skal kommunen samtidig være mere fleksibel ved udvidelse, hvor der er et begrundet behov.

 

Kommunen

Ved vurdering af indvindingstilladelsernes størrelse skal dog indgå en vurdering af aftaler mellem vandværkerne f.eks. VN´s samarbejde med Kalundborg Forsyning og evt. samarbejder mellem værker indenfor kommunen.

4.4

Gamle slidte kloakker udbedres.

Kommunen skal spørge/høre vandværket hver gang der skal tages beslutninger som berører vandværket eller indvindingsområdet. Kommunen Der henviser til kommunens spildevandsplan og gældende planer for kloakrenovering.

 

Kommunen

Der henviser til kommunens spildevandsplan og gældende planer for kloakrenovering.

4.5

Øge sprøjteafstanden.I forbindelse med det lovpligtige tilsyn på vandværkerne skal vandværket tage stilling til aktualiteten af gældende planer

 

Kommunen og vandværkerne

Der er i sommeren 2011 indført øget sprøjteafstand - de såkaldt 25 meter zoner indenfor hvilke der ikke må gødes eller anvendes pesticider.

4.6

Kommunen og vandværkerne etablerer så hurtigt som muligt et grundvandsråd.

Kommunen skal inddrage vandværksforum i planlægningen.

Kommunen og vandværkerne

Grundvandsrådet tager udgangspunkt i det nuværende vandværksforum, men bliver en "vandfond", der arbejder for beskyttelse af grundvandet.

Vandvræksforum er et samarbejdsorgan, der har til formål at fremme dialogen.

 

4.7

Kommunen bør overtage ansvaret for samarbejde med landbrug og industri.

 

Grundvandsråd

Se ovenfor.