Styrke

Relativt stort landskab med lange kig. Skovene afgrænser området mod vest og sydøst.

Tilstand

Den gamle landsbystruktur er stadig synlig omkring Østrup, men udbygningen af Undløse har betydet en kraftig forstyrrelse af denne del af området. Der findes stadig flere aktive gårde, hvoraf en del har udviklet sig løbende. Udenfor Undløse fremstår området væsenligt mere autentisk.

Sårbarhed

Den åbne landskabsstruktur er sårbar overfor nye elementer som større beplantningsenheder der slører udsigten. Omkring Undløse vurderes det, at området har en lavere sårbarhed end det åbne land omkring. I hele området gælder det, at der er en middel skala, men landbrugets naturlige udvikling, som ses på enkelte gårde gør, at der i nogen grad vil kunne indpasses store staldbygninger, dette gælder især for de spredt liggende gårde og ikke for området omkring Østrup. Omkring Østrup bør den klassiske stjerneudskiftede landsbystruktur bevares og styrkes eksempelvis gennem etablering af enkelte levende hegn, dette skal dog ske med respekt for den meget åbne landbrugsstruktur og de visuelle forhold.

Særlige landskabelige forhold

Et meget åbent område, hvor den nordlige del er kraftigt påvirket af Undløses tilstedeværelse. Der ergenerelt meget lidt beplantning i området, med undtagelse af delområde 27.02 Undløse bro, der fremstår med en tættere beplantningsstruktur. Østrup skov i områdets sydligste del er et dominerende beplantningselement.