Delområder

02.01 Eriksholm Mark

Landbruget dominerer, men delområdet er i en mindre skala end i den resterende del af område 2. Bebyggelserne ligger tæt i tilknytning til vejen og har karakter af husmandsbebyggelser. Der findes enkelte småplantninger og vandhuller i delområdet.

02.02 Eriksholm skov, Munkholm og kyststrækningen

Eriksholm skov ligger som et lukket element i den østlige del af området og skaber sammen med Bramsnæs Bugt områdets østlige grænse. Skoven drives som produktionsskov, men tilfører også området rekreative værdier, flere steder er der kystskrænter. Store dele af kysten er dækket af rørskov, hvorfor adgangen til fjordens vand er begrænset, dog fornemmes fjordens tilstedeværelse i hele delområdet. Munkholm ligger som en ø midt i Bramsnæs bugt og udgør en del af Munkholmforbindelsen til Hornsherred. Den lille holm er præget af skovdrift og der er en enkelt bebyggelse i tilknytning her til.

Selve herregården Eriksholm er beliggende i delområdet, men opleves stort set ikke visuelt. Kun fra Munkholmen og fra den sydlige kyststrækning på fastlandet ses herregården glimtvis gennem beplantningen.