Styrke

Kyst- og bynært område med en god infrastruktur. Området danner flere steder en god overgang mellem by og land. Især ved Tveje Merløse, Ladegården og ved Nykøbingvejs indgang til Holbæk by. Der er visuel kontakt til fjorden ved Nykøbingvej og enkelte steder ved Kalundborgvej. Det er muligt at planlægge så forbindelsen til fjorden styrkes.

Landskabet ved Ladegården.

Tilstand

Området ved Tveje Merløse har en vis autenticitet, men området som helhed er præget af infrastrukturanlæg og andre tekniske anlæg. Især ved Megacentret og Allerup domineres området af bebyggelse. Oplevelsen af fjorden er især mulig fra Nykøbingvej. Andre steder oplever man ikke fjorden på grund af beplantning eller områdets placering bag byen.

Landbrugsland, under gradvis forandring til mere bynære funktioner på grund af Holbæk bys udvikling.

Bebyggelser ved Megacentret.

Sårbarhed

Den fine forbindelse mellem byen og det åbne land, som i dag opleves ved Tveje Merløse, Ladegården og ved Nykøbingvej, kan blive forringet ved en byudvikling, som ikke tager hensyn til disse kvaliteter.

Særlige landskabelige forhold

Strandområderne ved fjorden adskiller sig fra resten af området ved at være mere naturprægede. Nærheden til fjorden er klar og området har stor rekreativ værdi.

Området ved Tveje Merløse danner en harmonisk helhed, som markerer indgangen til Holbæk på en fin måde. Delvist skæmmet af go-kartbanen, motorvejen og transformatorstationen ved omfartsvejen. Markant grænse mord Ladegårdens jorder. Den kommende bygning af Arenaen bør tage hensyn hertil. De udlagte områder til erhvervsformål mellem Omfartsvejen og motorvejen øst for langerød bør udtages af kommuneplanen for ikke at forringe oplevelsen af dette område.

Udsigt over fjorden, set fra Kalundborgvej.