Tilslutningsret og pligt

Efter Miljøbeskyttelseslovens §32 fastlægger kommunalbestyrelsen i spildevandsplanen, om en ejendom skal kloakeres ved tilslutning til et offentligt spildevandsanlæg.

I det omfang ejendomme skal tilsluttes offentlig kloak, vil dette fremgå af kortet over kloakoplande. Du kan se kortet ved at klikke på link til kort over kloakering.

Når kommunalbestyrelsen i spildevandsplanen har truffet beslutning om kloakering af et opland, er der tilslutningspligt, når Fors A/S har ført stik frem til grundgrænsen. Kommunalbestyrelsen afgør, hvornår den fysiske tilslutning skal være gennemført.

Der kan i enkelte tilfælde forekomme ejendomme, som er udlagt til kloakering i planperioden, men som indenfor de seneste år har etableret en godkendt renseløsning. Der vil ikke blive påbudt tilslutning til kloak før godkendte anlæg er mindst 15 år gamle. Fors A/S vil dog opkræve tilslutningsbidrag, når de har etableret mulighed for at tilslutte spildevand til det offentlige kloaksystem.

Indenfor et i spildevandsplanens fastlagt kloakopland er det kloakforsyningen, der står for etablering, drift og vedligeholdelse af ledninger m.v. frem til grundgrænsen, mens grundejeren indenfor eget areal er forpligtet til for egen regning at bekoste udførelse og vedligeholdelse af ledninger.

Kloakeringerne foretages normalt efter følgende procedure:

  • Udsendelse af orienteringsbrev til lodsejere med information om kloakering og tidsfrist for ejendommenes tilslutning.
  • Afklaring af spørgsmål, ønsker m.v.
  • Detailprojektering af offentligt kloaksystem.
  • Etablering af offentligt kloaksystem.
  • Tilslutning af spildevand fra ejendom

Specielt for kloakering i det åbne land

Spildevandsplanen indeholder en kortlægning af de områder i det åbne land, som skal kloakeres. Udpegningen er baseret på en prioritering af de samlede bebyggelser (landsbyer og sommerhusområder), som det vil være miljømæssigt og økonomisk fordelagtigt at kloakere.

I forhold til den tidligere spildevandsplan, er der nu udtaget en række ejendomme i det åbne land, som tidligere var planlagt spildevandskloakeret. Disse ejendomme skal nu selv stå for forbedret spildevandsrensning ved anlæg af individuelle løsninger eller søge om medlemskab af Fors A/S. Årsag hertil er, at Fors A/S er underlagt skærpede finansieringsregler og derved ikke længere har økonomi til at gennemføre kloakeringerne indenfor en overskuelig tidsfrist.

Det skal bemærkes, at kommunen kan give tilladelse til at en samlet bebyggelse etablerer sig i et privat spildevandslav, hvor anlægget således drives privat og kontroltilsynet foretages af kommunen. Bebyggelser kan således, hvis de ønsker det, ansøge kommunen om etablering af privat anlæg. For at læse mere om etablering af privat spildevandslav, klik på link til privat spildevandslav.

Manglende tilslutning

Hvis tilslutningspligten ikke overholdes af grundejeren, er kommunen berettiget til ved autoriserede kloakmestre - og for ejerens regning - at lade udføre tilslutning af ejendommen. Skriftlig varsel herom sendes anbefalet til grundejeren senest en måned før arbejdets påbegyndelse.

Nedlæggelse af stik

Nedlæggelse / lukning af stikledninger der ikke er i brug, skal ske ved afpropning ved hovedledningen. Hvis der er stik på som fortsat er i brug, skal afpropning ske umiddelbart ved det stik som fortsat anvendes.

Nedlæggelse kan f.eks. ske ved anvendelse af rottestop prop eller anden metode udført af autoriseret kloakmester. Alternativt kan Fors A/S kontaktes for et tilbud og pris på afpropning af stik.

 

Gammel kloak der ikke er rottesikret                                                 Sikring mod rotters indtrængen

Afledningsforhold
I den administrative praksis er det fastslået, at en grundejer skal kunne aflede sit spildevand fra stueplan ved gravitation (spildevandet skal kunne løbe af sig selv), og at det som et led i forsyningspligten er Fors A/S, der skal bekoste de foranstaltninger, der er nødvendige for, at grundejeren kan aflede sit spildevand fra stueplan ved gravitation.

Hvis der er brug for særlige foranstaltninger for en sikker drift ved afledning af spildevand fra kælderplan, f.eks. en pumpe eller en kontraventil, for at forhindre tilbagestuvning, påhviler ansvaret alene grundejeren.

Tilslutningstilladelse

Holbæk Kommune meddeler tilslutningstilladelse til virksomheder eller ejendomme, der afleder særligt store vandmængder og/eller særligt forurenet spildevand til det offentlige kloaksystem. Fors A/S følger spildevandsvejledningen, og giver som udgangspunkt altid tilslutningstilladelse for industri- og procesvand.

En tilslutningstilladelse skal indeholde:

  • Baggrund og lovgivning.
  • Oplysning om maksimale vandmængder og stofkoncentrationer, der må udledes.
  • Oplysning om krav til analyse af spildevandets indhold.
  • Oplysning om kriterier for revision af tilladelsen og klagemulighed.