Rumlige forhold

Skala:  Middel
Rumlig afgrænsning: Transparent til lukket
Kompleksitet:  Sammensat
Struktur: Dominerende
Visuel uro:  Roligt
Støj: Dæmpet

Området er tydeligt afgrænset mod vest af bygrænsen og mod nord af Holbæk Fjord. Mod øst danner Dragerup Skov en markant grænse i området og tilsvarende grænser findes mod sydøst, hvor området går over i Eriksholm Skov beliggende i område 2 Eriksholm. Mod syd hæver landskabet sig svagt til områdegrænsen til område 2 Eriksholm. Grænsen er dog ikke tydelig og især mod sydvest er den åben.

Helheder og enkeltelementer

Kysten
Er et markant element. Mod øst findes kystskrænter, som dog er bevokset og delvist gemt i Dragerup Skov. Mod nord fremstår kysten flad og uopdyrket. På dette kystområde er anlagt en golfbane, der adskiller sig markant fra det øvrige område. Kirsebærholmen er en del af dette område og ligger nærmest som en ø i fjorden.

Skov
Dragerup Skov er et forholdsvis stort element i området. skovens størrelse og barriereskabende virkning betyder, at den er et markant og rumskabende element i området.

Kulturhistoriske helheder
Landsbyerne Bredetved og Dragerup er begge velbevarede landsbyer. Dragerup består især af enkelthuse og små gårde. Gårdenes anvendelse er ændret til egentlig beboelse og de fremstår generelt velrestaurerede. Bredetved landsby er mere domineret af endnu fungerende gårde og tidligere gårde. Bredetved landsby virker mere autentisk end Dragerup. Mellem Bredetved og Eriksholm Skov er en gammel vejstrækning med vejtræer.Vejstrækningen indgår i landskabet og sammen med de omkringliggende marker skabes et område, der er en kulturhistorisk helhed.

Særlige rumlige og visuelle forhold
Dragerup Skov og beplantninger ved Eriksholm Skov danner sammen med bygrænsen tydelige grænser i landskabet. Kyststrækningen ved Bredetved Strand er et velafgrænset område, hvor den tidligere kystskråning hæver sig bag bebyggelsen.

Markante udsigter
Området ved Wegenersminde er fredet, primært på grund af den storslåede udsigt over Holbæk Fjord. Fra Munkholmvej ved Bredetved er mindre udsigtskiler mod fjorden. Ved områdets sydlige grænse er en lang udsigt over landskabet mod syd. Den opleves dog ikke inde i området.

Visuel påvirkning fra tekniske anlæg
Af egentlige tekniske anlæg er kun Munkholmvej, som i en næsten lige linje krydser området fra vest til sydøst. Mellem skydebanen og kysten er rejst en høj betonmur, som fungerer som kuglefang. Den opleves ikke fra området, men er tydelig fra fjorden og de modstående kyster.

Byudvikling
Holbæk by og Tjebberups udbygning presser sig ind i området. Byområderne danner markante grænser mod vest.

Kysten ved Bredetved, set mod skydebanen.