Udviklingen

Den nuværende forsyningsstruktur består i dag af 53 almene vandværker, der dækker hele Holbæk Kommune på nær de 11 mindre områder, der dækkes af de såkaldt ikke-almene værker, dvs. værker med 3 - 9 forbrugere.

Udviklingen i vandsektoren i Danmark er gået stærkt de senere år, og antallet af vandværker er over de sidste 15 år faldet med mere end 700 vandværker til i dag i alt ca. 2.700 vandværker.

Baggrunden for denne udvikling er mange, bl.a. forurening af boringer, der har lukket vandværker, men også øgede krav i form af administrative og driftsmæssige opgaver samt øgede krav til vandkvaliteten.

Nogle vandværker - også i Holbæk Kommune - står overfor problemstillinger, der gør, at de bør vælge at søge sammen med andre vandværker om fælles løsninger eller overveje direkte sammenlægning med andre vandværker.

Den fremtidige fosyningsstruktur skal hjælpe vandværkerne og forbrugerne i denne situation.

For at vurdere vandværkernes muligheder for i fremtiden at klare egne forsyningsforpligtigelser er vandværkerne typeinddelt - se under "Den fremtidige forsyningsstruktur"

Fakta

14 vandværker vurderes at have brug for væsentlige investeringer eller tæt samarbejde for at opfylde sine forsyningsforpligtigelser.

30 vandværker vurderes at være i stand til at leve op til egne forsyningsforpligtigelser.

20 vandværker vurderes at være i stand til at kunne klare egne forsyningsforpligtigelser og desuden påtage sig forsyningsforpligigelser udenfor eget forsyningsområde.

Placeringen af vandværker, ledningsnet og boringer

Kortbilag 1. kortbilag_1.pdf (14.9 MB)

Forsyningsområderne

Kortbilag 2.  kortbilag_2.pdf (15.7 MB)