Baggrund for grundvandskortlægningen

Fra 1998 og frem til strukturreformens ikrafttrædelse den 1. januar 2007 var grundvandskortlægning og indsatsplanlægning til beskyttelse af grundvand til drikkevand hjemlet i vandforsyningsloven. Opgaverne blev varetaget af de daværende amter. Grundvandskortlægningen er i dag hjemlet i vandforsyningslovens §§ 11 og 11 b. Grundvandskortlægningen varetages af staten (Naturstyrelsen), mens den efterfølgende indsatsplanlægning er hjemlet i vandforsyningslovens § 13 og varetages af kommunerne.

Lovgivning

Den gældende vandforsyningslov er fra 2016 og kan findes her

Grundvandskortlægningen på Orø

Vestsjællands Amt påbegyndte kortlægningsarbejdet i 2005 og efter amternes nedlæggelse i 2006 overtog Miljøcenter Roskilde kortlægningen. Der blev indledningsvist indsamlet eksisterende viden om geologi, hydrogeologi og grundvandskemi på Orø og samtidig blev alle vandværker besøgt. Alle eksisterende boringer og brønde på Orø blev forsøgt lokaliseret for at kunne vurdere, om de udgjorde en risiko for grundvandskvaliteten.

Det indledende kortlægningsarbejde indeholdt også opstilling af en geologisk model for Orø samt en grundig beskrivelse af grundvandkemien på øen.

Senere er der udført kortlægning af jordlagenes tykkelse med geoelektriske og magnetiske metoder, og der er udført både korte og dybe undersøgelsesboringer for at kunne udtage prøver af jord og vand. Grundvandsspejlet i boringerne er ligeledes målt for at kunne få et overblik over både beliggenheden af grundvandsspejlet på øen og grundvandets strømning.

I 2009 blev den geologiske model for Orø opdateret, og der blev derefter opstillet en grundvandsmodel, så indvindingsoplande og grundvandsdannende oplande kunne beregnes. Ligeledes i 2009 er der udført en boringslokalisering og tilstandsvurdering af de fleste boringer på Orø samt af alle de kendte brønde. Lokaliseringen blev udført som et supplement til lokaliseringen udført i 2005.

I 2010 blev den geologiske model opdateret endnu en gang.

Den statslige del af kortlægningen blev afsluttet i 2010 med udarbejdelsen af en redegørelsesrapport, hvor alle resultater af kortlægningen blev samlet. I rapporten blev der udpeget nye områder med særlige drikkevandsinteresser samt vurderet nitratsårbarhed og udpeget nitratfølsomme områder og indsatsområder mht. nitrat.

I maj 2012 ændrede staten udpegningen af nitratfølsomme indvindingsområder og indsatsområder mht. nitrat på Orø, så disse arealer fik en større udbredelse, se Rettelseblad.

Holbæk Kommune har i 2012, 2013 og 2015 som et supplement til grundvandskortlægningen ladet udtage vandprøver til analyse for bl.a. nitrat for at kunne vurdere udviklingen i de grundvandskemiske forhold på Orø. Se fanebladet om nitrat.

Redegørelsesrapport

I redegørelsesrapporten er alle resultater af kortlægningen samlet. I rapporten blev der udpeget nye områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) samt vurderet nitratsårbarhed og udpeget nitratfølsomme områder og indsatsområder mht. nitrat.

Redegørelsesrapporten og Bilag + Appendiks findes her