Vandplaner

Vandplanerne, er de statslige planer der følger af EU´s direktiv - det såkaldte Vandrammedirektiv.

Vandplanerne vil være regulerende for kommunernes vandforsyningsplaner. Vandplanerne er på nuværende tidspunkt ikke offentliggjort, hvorfor retningslinjerne fra regionplanerne stadig er gældende som landsplandirektiv.

Naturstyrelsen har sendt forslag til vandplaner i høring.

Det er i Naturstyrelsens udkast til vandplaner indikeret, at der sker en overindvinding i nogle af de lavtliggende områder vest for Holbæk og i Åmose-bassinet. Denne vurdering er baseret på en betragtning om, at der højst må indvindes 35 % af infiltrationen til et magasin. I de udpegede områder er der mange steder opadrettet gradient eller næsten ingen gradient, og dermed negativ eller næsten ingen infiltration. Den anvendte teori kommer derfor naturligvis i konflikt med den virkelighed, at der uden større problemer kan indvindes grundvand i sådanne områder.

Den fremtidige vandindvinding

Grundvandskvaliteten i Holbæk Kommune er generelt god, men rent grundvand er ingen selvfølge. I byområderne er grundvandet flere steder forurenet med pesticider og andre miljøfremmede stoffer. Det betyder, at adskillige drikkevandsboringer til vandværkerne gennem årene er blevet lukket, og indvindingen flyttet uden for bymæssig bebyggelse.

I dag har flere vandværker stadig indvinding i bymæssig bebyggelse. Heraf har nogle vandværker god drikkevandskvalitet og andre har konstateret pesticider i drikkevandet under grænseværdierne. For til stadighed at kunne bevare den gode drikkevandskvalitet bør vandværker med kildepladser i bymæssig bebyggelse påbegynde arbejdet med at lokalisere en ny kildeplads uden for bymæssig bebyggelse. Det betyder ikke, at indvindingen på eksisterende kildepladser skal ophøre – så længe kravene til drikkevandskvaliteten er overholdt kan indvindingen fortsætte. Det betyder dog, at den dag vandværket får kvalitetsproblemer på eksisterende kildeplads, kan indvindingen relativt hurtig flyttes til den nye kildeplads uden for bymæssig bebyggelse.

Ligger vandværket i umiddelbar nærhed af et ”område med særlig drikkevandsinteresser” (fork. OSD ), og er det teknisk muligt og hensigtsmæssigt, bør kildepladsen lokaliseres i et OSD . Her er der lovgivningsmæssigt de bedst muligheder for at beskytte indvindingen bl.a. i forbindelse med de indsatsplaner, der udarbejdes for disse områder.

Den fremtidige lokalisering af indvindingen vil dog helt afhænge af de kommende vandplaner.