Miljøvurdering

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer er der udarbejdet en miljøvurdering af forslaget til spildevandsplanen.

Denne miljøvurdering og efterfølgende sammenfattende redegørelse af miljøvurderingen er vedtaget på kommunalbestyrelsens møde den 22. april 2020.
I miljøvurdering af spildevandsplanen redegøres for de miljømæssige konsekvenser af planen. Miljøvurderingen har ligesom forslag til spildevandsplan været i 8 ugers høring, hvor borgere, myndigheder og interesseorganisationer havde mulighed for at komme med kommentarer.

Det er muligt at klage ovre vedtagelse af miljøvurderingen i forhold til retslige forhold. Miljø- og Fødevareklagenævnet er klageinstans og en klage skal være indgivet senest 4 uger efter at afgørelsen er offentliggjort. Klagevejledning følger med offentliggørelsen.

Afgrænsningsrapport, miljøvurdering og sammenfattende redegørelse kan ses her:

Link til afgrænsningsrapport for Holbæk spildevandsplan 2020-2030

Link til miljøvurdering af Holbæk kommunes spildevandsplan 2020-2030

Link til sammenfattende redegørelse af Holbæk kommunes miljøvurdering af spildevandsplan 2020-2030