Tømningsordning

For at mindske forurening med spildevand vedtog Holbæk Kommune i 2016 et regulativ for kommunale tømningsordninger. Du finder regulativet, ved at klikke på link til regulativ for kommunale tømningsordninger.

Regulativet omhandler tømningsordninger for samtlige ejendomme i Holbæk Kommune med fedtudskillere, olie- og benzinudskillere og tilhørende sandfang eller med hustanke til humant spildevand, herunder ex. septictanke, trixtanke og samletanke. Tanktømningsordninger gælder for virksomheder, helårsbeboelse og sommerhuse.

Slamsuger i arbejde

For aktuelle priser henvises til gældende taksblade. For at se taksblade, klik på link til taksblade. Du kommer derefter til Fors A/S hjemmeside.

Tømningsordningerne skal økonomisk kunne hvile i sig selv og taksten godkendes/legaliseres af kommunalbestyrelsen for et år ad gangen.