Områder med god beskyttelse

Grundvandet i Holbæk Kommune er generelt godt beskyttet.

Overordnet set er den naturlige beskyttelse mod forurening fra overfladen ganske god og den største risiko for forurening knytter sig til dårligt konstruerede - eventuelt ubenyttede - boringer og brønde. Lerlagene over de dybtliggende magasiner er gennemgående tykke og giver god geologisk betinget beskyttelse af den udnyttelige grundvandsressource i størstedelen af kommunen.

Områder med sårbarhed

I de højtliggende bakkede områder i kommunen bliver der dannet store mængder grundvand, som infiltrerer til områdets dybe magasiner og strømmer her fra videre i dybden mod syd og nord.

Det højtliggende grundvand i disse områder er generelt forvitret som tegn på, at grundvandet kan være forholdsvis sårbart her. En del af dette område er følgelig udpeget som nitratfølsomt område.

En stor del af Tuse Næs er i Naturstyrelsens udkast til vandplaner kategoriseret som et område med dårlig kemisk tilstand. Denne udpegning er antagelig begrundet i en stor tæthed af boringer med fund af nitrat og pesticider.

Mange af disse boringer er planlagt og udført med det formål at undersøge den kemiske tilstand af det aller-yngste grundvand. Der er derfor anledning til at formode, at en tilsvarende boringstæthed i andre landbrugsområder ville medføre en tilsvarende kategorisering.

Der er enkelte lavtliggende områder, hvor lerlagene er mindre end 5 -10 meter tykke. I en stor del af disse områder er der dog konstateret en opadrettet gradient, hvilket i nogen grad kompenserer for den lavere geologiske beskyttelsesgrad.