Om området

Her finder du kort og billeder, der kan give et overordnet indtryk af området.

Placering

 

Området har et samlet areal på ca. 1 km2. Det afgrænses af de omkringliggende veje (Nykøbingvej, Kalundborgvej, Tuse Lågevej) og lokalbanen mod Odsherred. Det er en del af landskabet omkring Holbæk Fjord med højderyg mod syd, hvorfra terrænet skråner ned mod fjorden. Arealet består i dag af få større landbrugsejendomme, enkelte spredte boliger og erhvervsejendomme. Området er ejet af forskellige private grundejere.

Kortmateriale

Bindingskort:

Kortet viser de forskellige bindinger og naturinteresser, som er udpeget på arealet. Det er især digerne og de grønne hegn, der præger området. Der er udpeget et enkelt §3 vådområde og to mindre områder med skovkarakter. Mod syd ved Kalundborgvej ligger to fortidsminder, som kaster en beskyttelseslinje ind på arealet. Hele arealet ligger indenfor Kystnærhedszonen.

Områdets historie:

Kortet viser området i perioden 1842-1899 i tiden efter landboreformerne hvor mange gårde er flyttet ud fra Tuse og Allerup landsbyer, og ligger koncentreret langs vejene. Jorden i projektområdet har oprindeligt været en del af Allerup og Tuse landsbyejerlav. Man kan hurtigt genkende linjerne i området, der viser de sten- og jorddiger, som stadig ses i området i dag, og hvoraf flere er udpeget som  beskyttede diger. Lille Frydendal, der ligger centralt i området, er en større gård bygget på den jord der på de gamle matrikelkort kaldtes 'Lundegårdens marker'. Gården har været velhavende, hvilket antal og størrelse på driftslængerne, stuehusets frontispice og indgangsparti, samt navnet, fortæller. Men den er ikke stor nok til at have været en hovedgård med gods. Måske har det været en såkaldt proprietærgård. Her var ejeren ikke en del af bondestanden, men havde tjent en formue på anden vis, ofte købmandskab, og som gerne ville nyde livet som jordejer, ligesom de fornemme godsejere.

 

Billeder og indtryk fra området

I billedkarusellerne herunder kan du se billeder fra udviklingsområdet.

Billederne er inddelt i 3 temaer. Brug pilene i hver side til at navigere mellem billederne.

1. Beplantning og vegetation

Her kan du se en række stemningsbilleder af vegetationen i området. Området er præget af en del læhegn, hvoraf mange er beskyttede som diger. De markerer ofte et matrikelskel, og de beplantede linjer går derfor langt tilbage i tiden. Det er primært arter som tjørn, mirabel, slåen, rød-el, poppel, seljerøn, hæg der præger læhegnene. Området byder også på flere mindre beplantninger med mere skovkarakter, her ses arter som navr, ask, bøg, ahorn og eg. Læhegn og skovplantningerne giver også plads til blomstrende urter i bunden. Der ligger flere steder store stenbunker og dødt træ, til glæde for bl.a. insekter, krybdyr og svampe . På tværs af området, langs læhegn er der en trampesti, som forbinder det nye boligområde Fjorddraget med Tuse.

2. Landskab og udsigter

Her kan du se en række stemningsbilleder af udsigter og kig i området. Landskabet er fladt til svagt bølget, og forholdsvist åbent. Det skråner jævnt mod fjorden, og rummer mange lange kig. Man kan bl.a. se over til Tuse Næs, hvor Højby kirke, de karakteristiske bakker og en allé ved Hørbygaard er genkendelige elementer. Desuden er fjorden synlig fra enkelte steder i området. Læhegn og vegetation indrammer udsigten, og åbninger i beplantningen giver muligheder for nye kig.

3. Bebyggelse og anlæg

Her kan du se en række billeder af den eksisterende bebyggelse og anlæg i området og i den umiddelbare nærhed. Området er i dag opdyrket landbrugsjord og der er sparsomt med bebyggelse, der ligger dog, særligt i randen af området, både villaer, mindre gårde og lidt erhvervsbyggeri langs Kalundborgvej. I midten af området ligger Lille Frydendal, som har været en betydelig gård med mange driftslænger, bygningerne er fra 1756-1936. Et af digerne i området er anlagt som stendige, det har en høj kulturhistorisk og naturmæssig værdi. Det nye boligområde Fjorddraget danner en bymæssig afgrænsning mod øst. Mod nord afgrænses området af lokalbanens jernbanespor. Mod vest og syd af Kalundborgvej og motorvejens tilkørselsanlæg og støjvold.