Plan for beskyttelse af det gode grundvand på Orø

De danske kommuner skal jf. bestemmelserne i vandforsyningsloven udarbejde indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse for at sikre grundvandsressourcens fremtidige anvendelighed som drikkevand. Grundvandsbeskyttelsen foregår specielt inden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), hvor en indsats for at beskytte grundvandet er påkrævet.

En stor del af Orø ligger inden for OSD, og netop grundvandet på Orø er særdeles vigtigt at beskytte, da øen er afhængig af den lokale vandindvinding, idet der ikke findes vandledninger, der kan forsyne øen fra andre af kommunens vandværker.

Kortlægningen af de geologiske jordlag inden for OSD på Orø har samtidigt vist, at den naturgivne beskyttelse af grundvandet er meget dårlig, og at risikoen for forurening af grundvandet fra aktiviteter på jordoverfladen derfor er meget stor.

Holbæk Kommune samt øens vandværker og lodsejere har derfor en stor opgave i at sikre, at risikoen for forurening mindskes mest muligt.

Indsatsplanen omfatter øens 6 almene vandværker og et enkelt ikke-alment vandværk.

Typer af vandværker

Et alment vandværk er et vandværk, der forsyner 10 eller flere husstande med drikkevand. Ikke-almene vandværker forsyner 3-9 husstande med drikkevand.