Om processen

Helhedsplanens indhold

Helhedsplanen skal give et overblik over området og sætte en fælles retning for den fremtidige udvikling. Med planen vil vi gerne skabe det bedste udgangspunkt for, at der kan udvikles en bydel med en bymæssig karakter, som også har god plads til de grønne og rekreative elementer. En bydel med sin egen identitet, et samlet sæt visioner – og en bæredygtig tilgang til den kommende udvikling.

Helhedsplanen bliver grundlaget for arbejdet med kommende lokalplaner for området.

Helhedsplanen giver anbefalinger i forhold til bebyggelsesstrukturen i området og hvilken rækkefølge arealerne kan udvikles i, og sætter retning i forhold til håndtering af trafik, støj, regnvandshåndtering og lignende.

 

Forløb

Klima- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget blev i januar 2020 orienteret om helhedsplanlægningens opstart. Siden da er der pågået dialog med ejerne af større arealer indenfor området. Den gruppe igangsatte trafikvurderinger, undersøgelse af mulighederne for regnvandshåndtering, samt en indledende undersøgelse af støjpåvirkningen på området. Holbæk Kommune igangsatte en vurdering af landskabet i området, og der blev gennemført en idéfase med indsamling af bemærkninger og forslag til områdets udvikling.

På baggrund af det indledende forarbejde har Gefion og Arkitema i dialog med kommunen udarbejdet et Forslag til en helhedsplan for området. 

Forslag til Helhedsplan er sendt i offentlig høring til den 25. november 2022. Her er det muligt at komme med bemærkninger til forslaget. Der afholdes et borgermøde den 8. november kl. 19-20:30, Kanalstræde 2, i forbindelse med den offentlige høring. Helhedsplanen skal herefter behandles politisk, før den kan vedtages endeligt.

Når der er vedtaget en endeligt godkendt helhedsplan for området, skal der udarbejdes lokalplanlægning for arealerne, inden der kan realiseres ny byudvikling. Lokalplanlægningen er ikke indeholdt i helhedsplanen og vil foregå efterfølgende som en separat proces i flere etaper, hvor I som grundejere igen vil blive informeret.​

Senere planlægning

Før der kan bygges og udvikles mere konkret på arealet, skal der gennemføres lokalplanlægning for området. Dette er ikke indeholdt i helhedsplanen, men vil foregå efterfølgende som en separat proces. Grundet områdets størrelse vil denne planlægning sandsynligvis ske i 3-4 etaper over en årrække. Det er sandsynligt at udviklingen vil begynde fra øst ved Holbæk By og derefter bevæge sig vestover i retning mod Tuse. Da arealerne tilhører private grundejere vil lokalplanlægningen ske på privat foranledning.

Både kommune- og lokalplan er juridiske planer. De er derfor omfattede af særlige formkrav. Det er bl.a. påkrævet at der laves borgerinddragelse og afholdes offentlig høring før deres vedtagelse. Til den tid vil det altså også være muligt at komme med høringssvar og bemærkninger til de enkelte planer.

Idekatalog, anbefalinger og retningslinjer fra helhedsplanen bæres med videre ind i arbejdet med kommende lokalplaner.