Administration

I henhold til Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, er de kommunale myndighedsopgaver fra 2010 blevet adskilt fra driftsopgaverne, som nu varetages af Fors A/S. Spildevandsplanen udgør således den overordnede ramme for de investeringer i spildevandsanlæg, som varetages af Fors A/S. Ansvaret for spildevandsforholdene er fordelt på hhv. kommune og forsyning som følger:

Myndighedsforhold: Holbæk Kommune

Kommunen er myndighed vedrørende alt spildevand i kommunen, hvilket vil sige at kommunen påser, at lovgivningen herom bliver overholdt. Dette gælder uanset om der er tale om Vandløbsloven (afledning af vand), Naturbeskyttelsesloven (beskyttelse af naturtyper) eller Miljøbeskyttelsesloven (udledning af spildevand til vandløb, søer eller havet). +I relation til spildevandsforhold administrerer myndigheden følgende primære forhold:

 • Vurdering af påvirkningen af miljøtilstanden i vandløb, søer og kystvande samt meddelelse af udledningstilladelser for private og offentlige regn- og spildevandsanlæg (herunder vejanlæg).
 • Vurdering af påvirkningen af miljøtilstanden i grundvandet samt meddelelse af tilladelse til private og offentlige nedsivningsanlæg (herunder vejanlæg) og samletanke på ejendomme uden for kloakeret opland.
 • Myndighedsforhold vedrørende tømningsordningen for bundfældningstanke og samletanke.
 • Legalitetskontrol (godkendelse) af betalingsvedtægten.
 • Påbud om tilslutning til offentlige kloakanlæg.
 • Påbud om ændring af eksisterende kloakanlæg.
 • Påbud om forbedret spildevandsrensning på enkeltbeliggende ejendomme i det åbne land.
 • Tilladelser til nedsivningsanlæg.
 • Tilsultningstilladelser for processpildevand eller spildevand med særlig sammensætning

Driftsforhold: Fors A/S

I henhold til lovgivningen er Fors A/S forpligtet til at modtage og håndtere spildevand fra samtlige tilsluttede ejendomme, vejarealer og private ledningsanlæg, der er tilsluttet det offentlige kloaknet. For visse ejendomme med særlige afledningsforhold er vilkårene for udledning af spildevand til det offentlige spildevandsanlæg reguleret i en tilslutningstilladelse.

De primære opgaver er:

 • Udbygning af det offentlige kloaknet i overensstemmelse med spildevandsplanen
 • Transport af spildevand og regnvand fra ejendomme i offentligt kloakerede områder via tætte kloakanlæg med tilstrækkelig kapacitet, herunder drift af pumpestationer, øvrige kloakbygværker og selve ledningsanlægget.
 • Rensning af spildevand, således at udledningstilladelser overholdes. Dette gælder både renset spildevand, opspædet spildevand og separat overfladevand.
  Drift af tømningsordningen.
 • Bortskaffelse af slam.
 • Etablering og drift af privatejede renseanlæg til forbedret rensning i det åbne land ved indgåelse af kontraktligt medlemskab med Fors A/S.
 • Udarbejdelse af betalingsvedtægt.