Rumlige forhold

Skala:  Middel
Rumlig afgrænsning: Blandet
Kompleksitet:  Meget sammensat
Struktur:  Svagt
Visuel uro:  Uroligt
Støj: Støjende

Området er meget sammensat og karakteriseret ved at være påvirket af mange tekniske anlæg og infrastruktur anlæg. Dette er medvirkende til at området oplevet som støjende og uroligt. Der er en fin visuel kontakt til kysten, når man færdes på Nykøbingvej eller Fjordstien. Fra den øvrige del af området opleves kysten ikke eller kun svagt.           

Helheder og enkeltelementer

Kulturhistoriske helheder

Tveje Merløse landsby med kirken

Visuel påvirkning fra tekniske anlæg

Hele området er præget af tekniske anlæg og infrastruktur

Byudvikling

Tuse er udbygget med større parcelhusområder. Holbæk By breder sig ind i området med nye erhvervsarealer.

Jernbanen krydser Kalundborgvej.