Geologi og jordbund

Området er et morænelandskab med indslag af dødisrelieffer. Den dominerende jordtype er sandblandet lerjord og til dels lerblandet sandjord.

Foto/Illustration/Kort

Terræn

Terrænet fremstår småbakket og jævnt faldende mod kysten, enkelte steder forekommer der skrænter. Der er en moderat kompleksitet i terrænet.

Vandelementer

Landskabet er kystnært med enkelte moseområder og strandenge. Nærheden til kysten er dog ikke et karaktergivende træk i området som helhed. Der forekommer ikke andre væsentlige vandelementer i området.

Kysten ved Munkholm.

Kyst

De ydre kyster er præget af smal stenstrand. Ved de øvringe kyster er der primært strandeng med rørskov. Langs kysten forekommer skov, kystskrænter og enkelte steder åbent land. Den sydlige del af området er præget af en god visuel kontakt langs kysten, i den nordlige del er den visuelle kontakt sløret af skovens tilstedeværelse.

Kysten ved Eriksholm Skov.