Rumlige forhold

Skala: Middel
Rumlig afgrænsning: Åbent
Kompleksitet: Sammensat
Struktur: Dominerende til middel
Visuel uro: Middel roligt
Støj: Afdæmpet, men afhængig af sted.

Området er overordnet set et svagt bølget landbrugslandskab, som adskiller sig markant fra de byprægede områder ved Holbæk by. Der opleves en mere diffus og glidende overgang til de øvrige naboområder, hvor adskillelsen sker i kraft af terræn- og dyrkningsmæssige forhold. Der er tale om et område, som er typisk i Holbæk Kommune.

Landskabet er åbent uden egentlige grænser. Kun mod byerne og mod Fruerskov opleves egentlige fysiske grænser. Men motorvejene og jernbanerne opleves også som barrierer selv om de ikke fremstår tydeligt i landskabet.Terrænmæssigt er området meget homogent, men med en svag tendens til at blive fladt helt mod vest.

Helheder og enkeltelementer

Terræn og vandelementer
Meget ensartet landskab uden markante bakker eller andre landskabsformationer. Vandløbene Regstrup Å og Kalvemose Å løber gennem området, men fremstår kun svagt i landskabet.

Naturarealer og skove
Området opleves generelt som fattigt på naturområder. Der er kun en større skov i området, Fruerskov. Fruerskov har en beliggenhed, der gør, at den ikke er nemt tilgængelig. Der findes flere små vandhuller spredt over markarealerne og et sammenhængende strøg ef enge langs Kalvemose Å ved Sasserup.

Kulturhistoriske helheder
Landsbyerne Søby, Butterup og Holløse opleves sammen med broen ved Vommevad som de væsentligste kulturhistoriske helheder.

Markante udsigter og elementer
Området ligger lavt i forhold til landskabet mod syd og mod nord ligger Holbæk by. Flere steder i området kan man se rimelig langt, men der er ikke en oplevelse af egentlige udsigter. Det mest markante element er Søstrup Kirke, som dog kun kan ses fra syd og til dels er gemt bag træer.

Visuel påvirkning fra tekniske anlæg
De mange tekniske anlæg opleves kun tæt ved disse. Mest markant er motorvejsanlæggene. Der findes også master ved Vipperød og Nr. Jernløse, som kan ses langt væk.

Byudvikling
Byudviklingen påvirker flere steder landskabet. Særlig markant er denne påvirkning omkring Regstrup og nr. Jernløse, hvor nye bykvarterer breder sig ud i landskabet mod nordøst. Øst for Nr. jernløse ligger industriområdet Virkelyst, som med enkelte store bygninger kan ses langt væk. Også Søstrup, Sdr. jernløse og Kvanløse er præget af nye boligområder, som påvirker de bynære omgivelser. På trods af, at Vipperød har haft en tilsvarende udvikling som Regstrup, så opleves Vipperød kun i beskedent omfang, på grund af beplantningen omkring byen.