Prognosegrundlag

Som grundlag for vurderingen af vandforsyningssituationen i planperioden fra 2012-2021 er der udarbejdet en prognose for det fremtidige vandforbrug. Forventningerne i dag, er baseret på et lavere forbrug end tidligere, hvilket skyldes at forbruget er faldet over en årrække bl.a. pga. sparekampagner. En tilvækst i vandforbruget vil derfor alene skyldes nybyggeri.

Prognosen er udarbejdet på baggrund af følgende:

  • Regionplan 2005-2016 fra Vest Sjællands Amt (Gælder indtil Statens Vandplaner træder i kraft), ref. /3/.
  • Holbæk Kommunes befolkningsprognose 2012-2021, ref. /5/.
  • Holbæk Kommunes Kommuneplan 2007-2018, ref. /4/.
  • Danmarks Statistik, Statistikbanken

Af bekendtgørelse om vandforsyningsplanlægning ref. /1/ fremgår det, at en prognose for vandforbruget skal være opdelt på forskellige forbrugskategorier. I prognosen anvendes den opdeling, der svarer til opdelingen i forbindelse med angivelse af forbrugsenhederne i HUR´s Regionplan 2005.

Kommuneplanen er udarbejdet i det første år efter kommunalreformen, og indeholder ikke detaljerede oplysninger der umiddelbart kan anvendes til at prognosticere tilvæksten inden for områderne sommerhuse og erhverv. For disse områder er der i forbindelse med udarbejdelse af vandforsyningsplanen foretaget nogle overordnede vurderinger af tilvæksten. Disse tager udgangspunkt i kommuneplanens udlæggelse af rammer.

Den usikkerhed, der ligger i denne vurdering, har kun mindre betydning, idet den største del af tilvæksten i vandbehov vil ske på baggrund af boligudbygningen, som tager udgangspunkt i nyere bolig- og befolkningsprognoser.

Befolknings- og erhvervsudvikling indtil 2021

Indbyggertallet forventes, ifølge den seneste befolkningsprognose for Holbæk Kommune ref./5/, at stige fra 69.686 i 2012 til 71.571 indbyggere i 2021, altså en stigning på 1.885 indbyggere.

Den forventede udvikling i befolkningstal samt ansatte i erhverv og institutioner er angivet i tabel 1.

Tabel 1. Forventet udvikling i befolkningstal, landbrug og erhverv.

  2012 2021
Indbyggertal 69.686 71.571
Sommerhuse 2.770 2.870
Antal landbrug 70 70
Antal ansatte
-erhverv
-institutioner

5.022

2.563

5.500

2.627

 

Boliger

Til beregning af det forventede vandbehov pr. husholdning i 2021, er der taget udgangspunkt i kommuneplanens opgørelse over nye boliger, som viser, at boligtilvæksten finder sted i byområder ved Holbæk by og de 17 øvrige lokalcentre som kommuneplanen er inddelt i. 50 % af tilvæksten ses i Holbæk by, herunder en større andel i forsyningsområdet under Tuse Vandværk. 35 % af udbygningen sker i og ved de 6 større lokalcentre ved Jyderup, Tølløse, Mørkøv, Svinninge, Regstrup og Vipperød, og 15 % i de øvrige 11 mindre lokalcentre.

Ifølge kommuneplanen, ref. /4/, vil der være 1,4 nye indbyggere pr. ny bolig.

Sommerhuse

Der kan ikke udlægges nye områder til sommerhus bebyggelse i kystnærhedszonen, med mindre de er omfattet af et landsplansdirektiv. Dog kan nye fritidsboliger etableres inden for de eksisterende 19 sommerhusområder. Kommunen har ingen tal for den forventede udbygning.

I denne prognose regnes der derfor med opførelse af 10 sommerhuse pr. år, dvs. i alt 100 sommerhuse jævnt fordelt over de 10 vandværkers forsyningsområder, som er beliggende i de 17 sommerhusområder der ligger inden for kystnærhedszonen. Disse områder ligger dels på Orø og dels på Tuse Næs.

Landbrug

Inden for kommunen findes der ca. 70 landbrug med husdyrhold, hvoraf de 20 har mere end 75 dyreenheder.

Der forventes ikke umiddelbart nogen tilgang af husdyrhold med over 75 dyreenheder, og for de mindre husdyrhold forventes det at antallet er faldende.

Erhverv

Erhvervstilvæksten opdeles i en tilvækst i detailhandlen, dels i antal ansatte i institutioner og endelig øvrige erhverv.

For detailhandelen har Holbæk haft en udvikling i perioden 1998-2006 på 500 ekstra ansatte. Denne udvikling forventes at fortsætte, hvorfor der i planperioden ventes en tilvækst på 600 ansatte. Denne tilvækst fordeler sig med 450 ansatte i Holbæk by og 50 ansatte i hver af byerne Tølløse, Svinninge og Jyderup. I de øvrige byer forventes ingen ny detailhandel.

For antallet af ansatte i institutioner ventes tilvæksten at have samme omfang som befolknings-tilvæksten dvs. ca. 2,5 %.

Øvrige erhverv forventes i henhold til gældende kommuneplan primært at vokse i byerne Holbæk, Jyderup og Tølløse. I Holbæk sker tilvæksten i nye områder langs motorvejen. Lige som den i Jyderup sker syd for det eksisterende erhvervsområde ved Skovvejen, mens der i Tølløse ikke er udlagt nye områder til erhverv, idet tilvæksten forventes at være begrænset, og først forventes at ske sidst i perioden.

Tilvæksten i antal ansatte i kategorien øvrigt erhverv fastsættes til 10 %, og fordeles med 75 % i Holbæk by, og resten ligeligt fordelt mellem Jyderup og Tølløse.

Svind

Der foreligger ikke nogen konkrete målinger af vandforsyningernes spild, og med det foreliggende materiale er det heller ikke muligt at bedømme omfanget af spildet. Vandspild bør så vidt muligt undgås, og en systematisk gennemgang og planlægning af ledningsrenoveringsarbejde vil på sigt spare vandforsyningerne for udgifter til vedligehold af ledningsnettet samtidig med at indvindingen kan reduceres.

I opgørelsen af vandforbrug er der dog kalkuleret med et uændret svind.

Enhedsforbrug

Til prognosen er enhedsforbrugene i tabel 2 benyttet. Værdierne stammer fra HUR´s Regionplan 2005, ref./13/.

Tabel 2. Enhedsforbrug

Kategori Forbrug
Husholdning, helårsboliger (m3/person/år) 45
Husholdning, sommerhuse (m3/stk./år) 45
Institution (m3/ansat/år) 55
Detailhandel (m3/ansat/år) 20
Detailhandel (m3/ansat/år) 20