Mål

Hovedmål for Vandværkerne

At sikre en stabil, velfungerende og energiøkonomisk drift af vandforsyningerne

Delmål

  1. At arbejde for et tæt samarbejde mellem kommunen og den private vandforsyning, herunder faglig støtte til hinanden
  2. At udarbejde hygiejne regler eller plan for Dokumenteret Drikkesvandssikkerhed (DDS)
  3. At fastlægge regulativ og takstblad, der giver forsyningerne en stabil og robust økonomi
  4. At opfordre forbrugerne til at følge eget vandforbrug
  5. At sikre at håndteringen og bortskaffelsen af filterslam og skyllevand sker uden gene for miljøet
  6. At arbejde for at fastholde en decentral struktur
  7. At sikre energioptimering på vandværkerne
  8. At udbygge samarbejdet mellem vandværkerne, herunder samarbejde omkring indvinding, grundvandsbeskyttelse samt driftsmæssige og adminstrative opgaver - som det bl.a. fremgår af andre delmål

Handleplan 2012 - 2021

Når byrådet har vedtaget vandforsyningsplanen vil Holbæk Kommune i samarbejde med Vandværksforum prioritere indsatserne.

 

Delmål

Initiativer

Ansvarlig

Bemærkninger

1

Kommunen skal altid overholde forvaltningsloven.

Vandværksforum skal inddrage udveksling af tekniske løsninger f.eks. om bortskaffelse af slam

Aktiviteterne i Vandværksforum skal løbende vurderes med henblik på at sikre at de nødvendige samarbejdsmuligheder dækkes.

Sørge for altid at opdatere adresseliste.

Undersøge hvordan undgås påvirkning af grundvandet ved grusgravstilladelser ?

Kommunen

Vandværksforum kan nedsætte arbejdsgrupper, fagligt eller geografisk.

2

Fælles om uddannelse af vandværksassistenter

En person med til erfaringsudveksling f.eks. i kontaktudvalget.

Som minimum skifte fodtøj og evt. afspritte hænder

Vandværkerne

Der kan i øvrigt henvises til den kursusaktivitet der gennemføres af DANVA og Foreningen af private Vandværker i Danmark (FVD)

3

Lave budgetter flerårige.

Kræve langsigtede planer for renovering m.v.

Sørge for at regulere afskrivningerne.

Vandværkerne

Kommunen bør følge op i forbindelse med godkendelse af takstblade.

4

Foldere, hjemmesider, årsberetninger

Kommunen og vandværkerne

Ingen

5

Arbejde for genanvendelse af skyllevandet

Fælles om slamsluger

Vandværkerne

Ingen

6

Fastholde et tæt samarbejde med teknisk forvaltning.

Sikre nødforbindelse til små værker.

Sikre fælles adgang til nødstrømsanlæg, lækagesøgningsudstyr m.m.

Samarbejde om tekniske og administrative emner.

Vandværkerne skal leve op til lovens krav og altid være up to date.

Kommunen og vandværkerne

22 værker mangler nødforbindelse.

7

Samarbejde om energieftersyn evt. ved konsulent fra SEAS/NVE – undersøge mulighederne for brug af alternativ energi.

Alle vandværker registrerer det årlige energiforbrug pr. produceret m3 vand.

Vandværkerne

Ingen